Symposia

12 dec 2018
MMV-congres 2018: Opleiden is netwerken CONGRESCENTRUM NBC, NIEUWEGEIN

Symposia:

Deze sessies zijn gericht op verdieping op een actueel thema. Na korte toelichting of uitleg op het ontwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen de sprekers en deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als deelnemers nieuwe inzichten opgedaan.

Er zijn dit jaar 3 workshoprondes, maar niet alle workshops en symposia worden drie keer gegeven. In het programmaboekje staat aangegeven in welke ronde ieder symposium wordt gegeven.

1

Netwerkgeneeskunde in de opleiding

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De Federatie Medisch Specialisten presenteert in het visiedocument Medisch Specialist 2025 haar visie op de toekomst van de zorg. Een van de thema’s in deze visie is ‘netwerkgeneeskunde’. Zorg zal in de toekomst steeds meer gepland worden rondom de patiënt, waarbij steeds meer samenwerking in netwerken nodig is tussen verschillende specialismen. Hoe bereidt de opleiding zich voor op deze ontwikkelingen? En hoe stimuleer je als opleider je aios hierin? In dit symposium gaat Marcel Daniëls, algemeen voorzitter van de Federatie en zelf ook opleider, in discussie met de zaal over hoe je dit in de praktijk kan brengen.

2

De juridische consequenties van bekwaam verklaren

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De (tuchtrechtelijke) verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig handelen van de aios rust aan het begin van de opleiding doorgaans voor een aanzienlijk deel op de schouders van de opleider c.q. supervisor. Naarmate er meer aan de aios kan worden toevertrouwd, verschuift de verantwoordelijkheid gaandeweg steeds meer richting de aios. In steeds meer medische vervolgopleidingen vormen beroepsactiviteiten of EPA’s (Entrustable Professional Activities) de belangrijkste bouwstenen voor het opleidings- en beoordelingstraject. Over de juridische gevolgen van het bekwaam verklaren op basis van EPA’s leven veel vragen in de praktijk, bijvoorbeeld: blijf ik als opleider na bekwaamverklaring juridisch verantwoordelijk voor het handelen van de aios? In dit symposium wordt ingegaan op deze en andere vragen en is er ruimte voor discussie.

 

3

Modernisering van het toezicht: Instellingsvisitaties RGS

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

In 2017 is de RGS gestart met het invoeren van Instellingsvisitaties. Hierbij staat het interne toezicht van de instelling op de opleidingen en het toezicht van de RGS op dit interne kwaliteitssysteem centraal. Eind 2018 zijn er 15 Instellingsvisitaties uitgevoerd, is de implementatie geëvalueerd en zijn verbeterpunten geformuleerd. Dit symposium geeft inzicht in de systematiek en de ervaringen met deze nieuwe vorm van toezicht door de RGS.

 

4

Debat: ‘Nut en noodzaak van wetenschap in de opleiding'

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Wat is de rol van wetenschap in de opleiding? In de afgelopen jaren zijn er diverse regelingen voor wetenschap in de medische vervolgopleiding aangepast. Maar: wetenschap vormt de basis voor de doorontwikkeling van ons vak. De vraag is dan ook: wat zijn de consequenties van reductie van wetenschap tijdens de opleiding en moeten we dit wel willen? Of moet het vooral anders georganiseerd worden? Tijdens dit symposium gaan we in debat over doelen, nut en noodzaak van wetenschap in de opleiding en de bijbehorende randvoorwaarden.

5

Opleiden in transmuraal samenwerken: hoe veranderen we de muren in deuren?!

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Het wegvallen van schotten tussen de 1e en 2e lijn, taakherschikking, steeds meer patiënten met multimorbiditeit, netwerkgeneeskunde... hoe kun je aios tijdens hun opleiding voorbereiden op dergelijke veranderingen? Binnen het Radboudumc vindt wetenschappelijke onderzoek plaats op het gebied van intraprofessioneel (transmuraal) leren samenwerken tussen eerste en tweede lijns aios. Tijdens dit symposium worden de opbrengsten van een aantal deelonderzoeken besproken. Ook krijg je praktische adviezen en handvatten voor de eigen werk- of opleidingssituatie.

6

Kwaliteit van de medische vervolgopleidingen: een gedeelde verantwoordelijkheid

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Kwaliteit van de medische vervolgopleidingen is een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere actoren. Omdat de opleiding van aios in steeds meer instellingen binnen een regio plaatsvindt, is het logisch te streven naar een regionaal kwaliteitsbeleid. Hiervoor is door de regio OOR N&O een format voor een jaarlijkse kwaliteitscheck ontwikkeld. Voor de ondersteuning is een opleidingsdashboard uitgewerkt waarmee nu een pilot wordt gedaan. Tijdens dit symposium krijg je handvatten om het kwaliteitsbeleid regionaal vorm te geven en ga je aan de hand van stellingen met elkaar in discussie over dit thema.

7

CGS en RGS werken samen aan een nieuw erkenningenbesluit en aangepast toezicht

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Het CGS bereidt een nieuw integraal kaderbesluit voor. Vernieuwingen in erkenning en toezicht, hebben gevolgen voor het verlenen van erkenningen door de RGS en het praktisch toezicht door de RGS op geneeskundige vervolgopleidingen, opleidingsorganisaties en opleiders. Dit symposium geeft inzicht in de wijzigingen in de erkenning- en toezichtsystematiek en de effecten voor aios, opleiders en opleidingsinstellingen in de dagelijkse praktijk.

8

Interprofessioneel samenwerken: implementatievraagstukken en succesfactoren

Vergrijzing, multimorbiditeit en de daaruit voortkomende complexe zorgvragen zijn een actueel thema in Zuid-Limburg. Om goed te kunnen inspelen op deze zorgvragen zoeken professionals van verschillende disciplines de samenwerking. Er zijn in de regio verschillende proeftuinen ingericht en bij de Universiteit Maastricht wordt onderzoek gedaan naar interprofessioneel samenwerken. Tijdens dit symposium worden de resultaten van deze onderzoeken op een interactieve manier gepresenteerd. Hierbij ligt de nadruk op implementatievraagstukken en de succesfactoren van interprofessioneel samenwerken. Ook worden ideeën uitgewisseld over hoe interprofessioneel samenwerken verwerkt kan worden in de verschillende curricula.

9

TOKIO in de praktijk: ervaringen uit het Zuyderland MC

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De komende jaren worden minder aios opgeleid. En de aios die instromen zullen ook nog korter over hun opleiding moeten doen. Hoe past dat binnen de bedrijfsvoering van het ziekenhuis of de afdeling?
Met deze vraag is het Zuyderland MC,een STZ ziekenhuis met twee locaties in Zuid Limburg, dit jaar gestart met het TOKIO-Optimum Model van de Federatie Medisch Specialisten. Tijdens dit symposium nemen ze je in vogelvlucht mee met dit proces en delen ze hun ervaringen met de implementatie van dit proces.

10

Kiezen binnen de opleiding: zegen of straf?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Na een reeks moderniseringen in de medische vervolgopleiding, werpt zich de vraag op: verliezen we de basis niet uit het oog? De meest recente opbrengst is dat het vak in opleidingsplannen en EPA’s beschreven is en dat er meer aandacht en ruimte is voor profileren op niet-vakinhoudelijk thema’s. Er kan dus van alles in de opleiding. Maar maakt het dat ook beter? Blijft de aios gemotiveerd? Hoe maak je keuze als alles kan? En de opleider: kan die de liefde voor het vak nu juist beter overbrengen, of ziet hij door de bomen het bos niet meer? Hoogleraren medisch onderwijs leiden je naar een antwoord in deze actuele discussie.

11

De kracht van een netwerk zit in de verbindingen

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ontwikkelingen in de zorg en in de opleiding leiden ertoe dat de opleiding van aios zich steeds meer zal verspreiden over verschillende instellingen. Individualiseren betekent daarom ook regionaliseren. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen opleidingsinstellingen. Het Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam (RONA) is een samenwerking tussen een negental opleidingsinrichtingen in de regio Amsterdam en omstreken. Een sterk netwerk is cruciaal voor het succesvol faciliteren van een regionale opleiding. De kracht van een netwerk is niet af te lezen aan de eigenschappen van de ‘knooppunten’, maar wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de verbindingen. In dit symposium staat de versterking van de verbindingen centraal: hoe doen we dat?