Symposia

13 dec 2017
MMV-congres 2017: Inspireren, profileren, excelleren! CONGRESCENTRUM NBC, NIEUWEGEIN

Symposia:

Deze sessies zijn gericht op verdieping op een actueel thema. Na korte toelichting of uitleg op het ontwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen de sprekers en deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als deelnemers nieuwe inzichten opgedaan.

1

BEDRIJFSVOERING VANUIT DE PRAKTIJK: HOE GAAN WIJ OM MET MINDER AIOS?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De komende jaren worden minder aios opgeleid. En de aios die instromen zullen ook nog korter over hun opleiding doen. Hoe past dat binnen de bedrijfsvoering van het ziekenhuis of de afdeling? Het TOKIO-optimum model is een instrument dat vakgroepen/instellingen helpt om keuzes te maken in het samenstellen van de formatie van een afdeling of meerdere afdelingen, waarbij de kwaliteitseisen aan de zorg overdag en in de dienst het uitgangspunt vormen. In dit symposium delen verschillende ziekenhuizen/afdelingen hun ervaringen met het TOKIO-optimum model. Wat leverde het hen op en wat kunnen we daarvan leren?

2

IN OPLEIDING TOT OPLEIDER: DE KADEROPLEIDING EN LEVENSLANG LEREN

Relevant voor:

OPG, OPL, OWK

Vanaf 2012 wordt door SOON (Samenwerkende Opleidingen specialisme Ouderengeneeskunde Nederland) een landelijke KaderOpleiding Opleiden (KOO) georganiseerd voor opleiders Ouderengeneeskunde en recenter ook voor opleiders AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten). In dit symposium wordt de opzet, ontwikkeling en uitvoering van de KOO toegelicht, evenals het concept van Levenslang Leren na de kaderopleiding. We presenteren een aantal highlights van de modules, met oefeningen en toetsen van opleiders als inspirerend voorbeeld. Na het symposium heb je kennis gemaakt met de opzet van een samenhangend curriculum voor opleiders, heb je meegedacht over het vormgeven van levenslang leren, en ben je verrijkt met inspirerende voorbeelden om in de eigen opleidingspraktijk vorm te geven. Met het besef dat opleiden een vak apart is, maar vooral ook heel leuk.

3

MODERNISERING VAN HET TOEZICHT OP DE MEDISCH VERVOLGOPLEIDINGEN: INSTELLINGSVISITATIES RGS

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

In 2017 is de RGS gestart met het invoeren van Instellingsvisitaties RGS (voorheen verticaal visiteren). Hierbij staat het interne toezicht van de instelling op de opleidingen en het toezicht van de RGS op dit interne kwaliteitssysteem centraal. Bij deze visitaties worden de Raad van Bestuur, de COC en het Leerhuis gevisiteerd. Dit symposium geeft inzicht in deze nieuwe manier van toezicht houden en de invloed hiervan op de individuele opleidingsvisitaties.

4

AANDACHT VOOR SPECIALISEREN TOT GENERALIST

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Het visiedocument ‘Opleiden is vooruitzien’ beschrijft hoe de rol en positie van patiënten verandert, waarbij de nadruk steeds meer op behoud van functioneren en eigen verantwoordelijkheid komt te liggen. De toename van multimorbiditeit en chronische ziekten zorgt voor een grotere behoefte aan breed opgeleide medisch specialisten. Specialisten die over de grenzen van hun eigen specialisme heen kunnen kijken en de samenwerking rond de patiënt aangaan. Maar hoe pak je deze rol? En hoe stimuleer je als opleider je aios hierin? In dit symposium krijgen de deelnemers inzicht in de visie op de opleiding tot specialist en gaan ze in gesprek je over hoe dit vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk.

5

COC: SAMEN OPTREKKEN BIJ (DREIGENDE) PROBLEMEN

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De COC speelt een belangrijke rol in het stimuleren van een positief opleidingsklimaat. Toch zien we in de praktijk een toename van het aantal opleidingsgeschillen tussen aios en opleider. Hoe ga je als COC om met incidenten? Wat valt hiervan te leren? En hoe zijn incidenten te voorkomen? Dergelijke vragen staan tijdens dit symposium centraal.

6

HOE KAN COACHEN BIJDRAGEN AAN HET INSPIREREN, MOTIVEREN EN EXCELLEREN VAN AIOS?

Relevant voor:

OPG, OPL

Wil je als opleider of stagebegeleider aios optimaal begeleiden in hun ontwikkeling? Dan valt er ontzettend veel te winnen met het gebruik van coachingstechnieken. Met coachen help je aios vooruit en hou je zicht op hun groei. Tijdens dit symposium krijg je amuses van verschillende praktijkgerichte coachingstechnieken voorgeschoteld.

7

DOELMATIGE KEUZES MAKEN: INSPIREREN, PROFILEREN EN EXCELLEREN

Relevant voor:

OPL

Aios leren bewust doelmatige keuzes te maken, dat is vanaf 2018 verplichte kost voor alle geneeskundige vervolgopleidingen. Wat houdt dit precies in en hoe ver zijn we? Ga je voor het strikt noodzakelijke of inspireert het om de opleiding nog beter te profileren op de zorg in de toekomst en aios daarin te laten excelleren? In dit symposium krijg je praktijkvoorbeelden en leer je werken met de Quickscan Doelmatigheid. Na afloop weet je wat nodig is om de ambities waar te maken.

8

INTERPROFESSIONEEL OPLEIDEN IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING

Relevant voor:

OPL, OWK

In de toekomst wordt steeds meer interprofessioneel samengewerkt. Dit zal gevolgen hebben voor de inrichting van de medische vervolgopleidingen. Tijdens dit symposium wordt ingegaan op de do’s and don’ts van interprofessioneel samenwerken en leren in de praktijk van alledag en wat dit betekent voor de inrichting van de opleiding.

9

POSITIONERING VAN DE OPLEIDER

Relevant voor:

OPL

Opleiden is een vak. Daar zijn we het allemaal over eens. Mag je dan als opleider ook eisen stellen aan jouw organisatie, om je rol als opleider goed in te kunnen vullen? In dit symposium vertellen een aantal collega-opleiders hoe zij zich profileren. En we gaan de discussie aan over wat je nodig hebt om te kunnen excelleren als opleider en hoe je dat voor elkaar kan krijgen.

10

SAMEN BESLISSEN: EEN EFFECTIEF TRAININGSMODEL

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

In dit symposium presenteren we de uitkomsten van een ZonMw-studie naar onderwijs in Samen Beslissen binnen medische vervolgopleidingen. Via een Delphi-procedure zijn er Kritische BeroepsActiviteiten (KBA’s) geformuleerd, in samenwerking met patiëntvertegenwoordigers en experts in samen beslissen. Deze kunnen als input gebruikt worden voor een training van aios en opleiders. Tijdens dit symposium gaan we in gesprek over hoe deze KBA’s het beste vertaald kunnen worden naar de dagelijkse praktijk van opleiden. Daarbij staan we stil bij bevindingen ten aanzien van de leerbehoeften van aios binnen de medische vervolgopleiding en de (on)mogelijkheden van werkplekleren. Aan de hand van een consult uit de klinische praktijk geven we voorbeelden van het geven van feedback door de opleider aan de aios over Samen Beslissen. We eindigen met een brainstorm over specifieke uitdagingen voor medisch vervolgonderwijs zoals het ontwikkelen van een ‘train de trainer module’ en de toetsing van competentie in Samen Beslissen.