Workshops

12 dec 2018
MMV-congres 2018: Opleiden is netwerken CONGRESCENTRUM NBC, NIEUWEGEIN

Workshops:

Deelnemers aan een workshop gaan actief aan de slag met een relevant thema uit de dagelijkse praktijk. Via verschillende werkvormen worden concrete vaardigheden en praktisch toepasbare kennis opgedaan.

Er zijn dit jaar 3 workshoprondes, maar niet alle workshops en symposia worden drie keer gegeven. In het programmaboekje dat half juni verschijnt staat aangegeven in welke ronde iedere workshop wordt gegeven.

* Dit zijn herhalingen van workshops die op eerdere MMV-congressen zeer populair waren.

1

Hoe voorkom je fouten in diagnostisch redeneren?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Bij het maken van diagnostische fouten spelen cognitieve en affectieve factoren een rol. Artsen zijn zich vaak niet bewust van de storende invloed die deze factoren kunnen hebben op het diagnostisch/klinisch redeneren. Een opmerkzame terugblik op de fout kan deze factoren aan het licht brengen. In deze workshop leer je welke factoren een rol kunnen spelen bij het optreden van fouten in het diagnostisch/klinisch redeneren, ontdek je hoe je bewust kunt worden van storende factoren die je eigen denken beïnvloeden en leer je deze bewustwording te integreren in de opleiding.

2

Technologisch innovatie in de opleiding

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel, en de arts van de toekomst moet hierop kunnen anticiperen en bij voorkeur hierin participeren. De Jonge Specialist ontwikkelde samen met de Federatie Medisch Specialisten een handreiking ‘technologische innovatie in de medische vervolgopleiding’, om invulling te kunnen geven aan profileren op het thema innovatie. In deze workshop presenteren we deze handreiking en leer hoe je deze in de praktijk kan brengen.

3

Omgaan met perfectionisme *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Perfectionisme komt nogal eens voor bij artsen. Het motiveert mensen om het beste uit zichzelf te halen, maar kan ook doorschieten en leiden tot hoge werkdruk, een verstoorde werk-privébalans of zelfs uitval. Om daadwerkelijk te kunnen excelleren en geen onnodige energie te verliezen aan perfectionisme is coaching een belangrijk instrument. Tijdens deze workshop gaan zowel aios als opleiders aan de slag met een aantal fabels en feiten over perfectionisme. Je maakt kennis met manieren om het gesprek hierover aan te gaan en krijgt concrete handvatten voor jouw dagelijkse praktijk.

4

Burn-out bij aios: the art of balancing *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Onderzoek toont aan dat 15% van de aios in Nederland risico loopt op een burn-out. Dit is een fors percentage. Maar wat kunnen we hieraan doen? In deze workshop laten we zowel vanuit het perspectief van de opleider als van de aios zien hoe we kunnen herkennen en erkennen dat de balans tussen draagkracht en draaglast, tussen stressoren en energiebronnen, soms verstoord dreigt te raken. Je leert wat je als opleider of aios kan doen om aios met stressgerelateerde klachten te helpen. En je krijgt praktische handvatten om te voorkomen dat bevlogenheid doorschiet in een burn-out.

5

Professionele Identiteitsvorming *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Elke opleider komt hem of haar tegen; de aios waarmee het allemaal niet zo lekker loopt. Tijdens de stafvergadering vallen termen als (on)professioneel gedrag en professionele identiteitsvorming. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? In deze workshop ontrafel je deze termen aan de hand van eigen casuïstiek. Met behulp van praktisch toepasbare modellen leer je hoe je een vruchtbaar gesprek kan hebben met een aios die (tijdelijk) minder goed functioneert.

6

Handvatten voor opleiden in doelmatigheid

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Doelmatigheid en kosteneffectiviteit vormen een belangrijk onderwerp in de opleiding van aios. Vanaf 2018 is dit zelfs als verplicht thema opgenomen in de landelijke opleidingsplannen. Maar hoe je aios hierin op kan leiden, dat is voor veel opleiders nog een uitdaging. Het Bewustzijnsproject heeft samen met opleiders en aios uit de diverse opleidingsregio’s opleidingsmethodieken ontwikkeld die hierin behulpzaam kunnen zijn. Tijdens deze workshop krijg je handvatten aangereikt om deze methodieken in de eigen opleiding te integreren.

7

24 uur vitaal in de zorg: jongleren en balanceren

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

24 uur per dag beschikbaar zijn in de zorg. Wat doet dat met je en hoe uit zich dat? Werken in de nacht verhoogt het risico op diabetes, hart en vaatziekten en slaapproblemen. Niet voor niets adviseerde de Gezondheidsraad vorig jaar om zo min mogelijk nachtdiensten te draaien. Maar de zorg gaat nu eenmaal 24 uur per dag door. Hoe gaan we om met de uitdagingen van onregelmatig werken in de zorg? Welke factoren spelen een rol bij alertheid en fitheid? En hoe zorg je voor je eigen vitaliteit? Tijdens deze interactieve workshop krijg je handvatten voor een betere balans tussen werk en privé en leer je hoe deze onderwerpen een plek kunnen krijgen in de begeleiding van aios.

8

Maatschappelijk Verantwoord Handelen als teamcompetentie

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

In deze workshop gaan deelnemers vanuit verschillende medische disciplines aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Handelen. Je staat stil bij de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied en reflecteert op de wijze waarop deze competentie binnen de gezondheidszorg vorm krijgt. We wisselen best-practices uit en ontwikkelen gezamenlijk en interdisciplinair activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering. De aandacht voor maatschappelijk handelen draagt bij aan het opleiden van de toekomstige dokters én geeft inspiratie om als netwerk rond de patiënt dit competentiegebied te blijven ontwikkelen.

9

Leer van je conflict: het in kaart brengen van gedragspatronen

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Waar samengewerkt wordt kunnen conflicten ontstaan. Conflicten zijn moeilijk te voorkomen en kunnen juist ook een goede gelegenheid zijn om aan de samenwerking te werken en die te bevorderen. Maar hoe doe je dat? En kan dat ook als het een samenwerking betreft tussen mensen met verschillende hiërarchische posities of belangen? In deze workshop leer je hoe het in kaart brengen van jouw eigen gedragspatronen en dat van anderen kan helpen in het stroomlijnen van samenwerking. Er wordt ingezoomd op conflicten met patiënten, collega’s en supervisoren, en deelnemers krijgen eenvoudige tools aangereikt om spanningen te verminderen zonder hun eigen standpunt te verlaten. Ook kijken we aan de hand van casuïstiek welke invloed opleidingsverhoudingen hebben op samenwerken.

10

Profileren kun je leren

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Aan het eind van elke opleiding komt steeds meer ruimte voor de aios om te profileren. In deze workshop leer je welke mogelijkheden er zijn om tijdens de opleiding te profileren en de opleiding in te richten naar je talenten. We bespreken dilemma’s en uitdagingen en je krijgt handreikingen hoe je je eigen profiel of het profiel van jouw aios kunt samenstellen. Aan de hand van een generieke profiel-indeling kleuren we een profielpiramide in.

11

Aios houden opleiders een spiegel voor

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

We vinden het heel normaal dat aios met enige regelmaat door zijn/haar opleider beoordeeld wordt, maar omgekeerd is dit lang niet zo vanzelfsprekend. De kwaliteit van opleidingsgroep is echter cruciaal voor de kwaliteit van de medische vervolgopleiding. Het structureel, mondeling teruggeven van feedback door aios, kan helpen om de opleiderskwaliteiten van de individuele opleiders en opleidersgroep te verbeteren. In deze workshop krijg je praktische tips en handvatten om een dergelijk traject in je eigen kliniek op te zetten.

12

Leiderschap in lerende netwerken

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

In deze workshop staat het gedachtengoed van Etienne Wenger centraal, die leiderschap in lerende netwerken heeft onderzocht. Hij spreekt van de rol van convener. Deze term beschrijft zowel de aspecten van leiderschap voor personen als de kenmerken van een netwerk. We verkennen op actieve wijze de verschillende aspecten van de convener en vertalen deze samen naar mogelijkheden in de eigen praktijk. Aan het eind van de workshop heb je duidelijke handvatten om een dergelijke rol in jouw eigen netwerk toe te passen en daarmee het leervermogen van dat netwerk te verstevigen.

13

Onderhandelen – What is your BATNA? *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Goed kunnen onderhandelen wordt steeds belangrijker binnen de zorg, niet alleen voor bestuurders maar ook voor artsen. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in de essenties van een goede onderhandeling en de processen die zich afspelen bij de tegenpartij. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Harvard methode “Getting to Yes” en een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze cases krijg je voorafgaand aan het congres ter voorbereiding toegestuurd (tijdsinvestering vooraf: half uur).

14

Met Medisch Leiderschap samen (net)werken aan je opleiding

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Artsen die zich als redder, slachtoffer en/of aanklager opstellen (en wie doet dat niet?) verliezen de bevlogenheid en stevigheid om samen een goed opleidingsklimaat te creëren. Op deze wijze handelen we regelmatig vanuit reactiviteit in plaats van proactiviteit. Dit geldt zowel voor aios als voor opleiders. Reactiviteit ontstaat uit onmacht. Medisch Leiderschap geeft handvatten om proactief en bewust een relatie te creëren als basis voor een veilig opleidingsklimaat. In deze inspirerende en energiegevende workshop krijg je handvatten, zodat je er meteen de volgende dag mee aan de slag kan.

15

Talentwaarderend Opleiden, ook iets voor jou?! *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De kans om te floreren en excelleren is groter wanneer je focust op talenten in plaats van op zwakke punten. In deze workshop kom je er aan de hand van de ‘StrengthsFinder’-test (die je voorafgaand aan de workshop invult) achter waar jouw talenten liggen en hoe je deze het beste tot uiting kan laten komen. Door meer aandacht voor (unieke en complementaire) talenten en sterke punten verbetert ook jouw wijze van communiceren, netwerken en leidinggeven. Je krijgt praktische handvatten hoe je talentwaarderend kunt opleiden of opgeleid kunt worden.

16

Gezamenlijk beoordelen, maar hoe dan?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Bekwaam verklaren doe je niet alleen, maar met de hele opleidingsgroep. Tijdens deze workshop wordt door middel van een ‘live’ oordeel opleidingsgroep (OOG)-bespreking het supervisieniveau van een aios bepaald. Je kunt zelf mee doen aan deze simulatie of als observator het proces bekijken. Door deze actieve workshop zie je direct hoe een OOG-bespreking in zijn werk gaat en krijg je tips hoe je het zou kunnen toepassen in je eigen werk­omgeving. 

17

Geïntensiveerd begeleidingstraject *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

In het functioneren van aios kunnen zich situaties voordoen die een goede voortgang van de opleiding in de weg staan. Voor opleider en aios is het belangrijk dat deze situaties niet stagneren, dat er duidelijkheid komt en dat adequate oplossingen worden gevonden. In deze workshop leer je hoe een geïntensiveerd begeleidingstraject daarbij kan helpen.

18

Leidinggeven aan opleidingsgroepen

Relevant voor:

OPG, OPL

Je bent een ervaren opleider en functioneert in een opleidersgroep. Over welke eigenschappen moet de formele opleider volgens jou beschikken om dat te realiseren? Heeft de opleidersgroep meer aan een kapitein, een beschermer, een professional of juist een teamplayer? Uit onderzoek blijkt dat deze vier profielen kenmerkend zijn voor de wijze van leidinggeven. Tijdens deze workshop verken je de profielen, is er tijd voor reflectie en ontwikkel je ideeën ter verbetering van leiderschap voor jouw opleidersgroep.

19

De kunst van samen beslissen

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Het verbeteren van de toepassing van gedeelde besluitvorming in de praktijk kent uitdagingen. Uit een recente enquête onder aios en medisch specialisten blijkt dat dit niet makkelijk is. Intrinsieke drijfveren, kennis van samen beslissen, hulpmiddelen voor samen beslissen en organisatorische randvoorwaarden spelen een rol. Tijdens deze workshop krijg je een kijkje in de kunst van samen beslissen en zullen we door middel van een interactief onderdeel oefenen.

20

Patiëntveiligheid: openheid bij incidenten

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Just Culture en Safety2 gaan over een andere manier denken over patiëntveiligheid. In plaats van te focussen op wat er fout gaat, kijk je zowel wat er niet goed gaat als wel goed gaat binnen een afdeling en wat hiervan te leren valt. Zo creëer je een omgeving waarin je verantwoording aflegt over het hele proces en ruimte hebt om te leren van de dagelijkse praktijk (work as done). Maar hoe ga je om met incidenten die toch plaatsvinden? Openheid is hierbij het sleutelwoord. In deze workshop krijg je handvatten hoe je, samen met de hele opleidingsgroep, incidenten in een open cultuur kunt bespreken en hiervan kunt leren.

21

Levensgroot verandermanagementspel

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Slechts 30% van verbeterprojecten slaagt. In de zorg wordt er continu gevraagd om verbetering en samenwerking met andere zorgverleners. Helaas word je als zorgprofessional nauwelijks opgeleid om een verbeterproject te leiden. Hoe zorg je dat het slagingspercentage van een verbeterproject zo groot mogelijk wordt? In deze workshop ga je met werkgroep Zorg 2025 aan de slag met katalysatoren en valkuilen bij de implementatie van een verbeterproject, waarbij samenwerking met andere zorgverleners centraal staat. In de vorm van een levensgroot bordspel krijg je handvatten om een project te implementeren en valkuilen gepresenteerd waar je in de praktijk niet in moet stappen. Ga jij de strijd aan om als eerste jouw project over de finish te krijgen?

22

Selectie van aios: hoe kan het beter?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Selectie van toekomstig medisch specialisten is een “high-stakes” aangelegenheid, zowel voor de kandidaten als de opleidingsgroep. Verschillende facetten zijn van belang: het gaat om zo goed mogelijk voorspellen van toekomstig functioneren maar ook om zaken als eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid. In deze workshop maak je kennis met de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar selectie, gebaseerd op zowel de HR- als de medische onderwijs literatuur. In kleine groepen ga je vervolgens aan de slag om stapsgewijs de eigen procedure te evalueren en waar nodig te professionaliseren.  

23

Play your cards right: pokeren met kwaliteit

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Iedereen streeft naar een goede kwaliteit van de medische vervolgopleiding, maar er zijn meerdere manieren om dit te bereiken. Om op een interactieve manier meer inzicht te krijgen in deze mogelijkheden spelen we in deze workshop een spel. Deelnemers leren aan de hand van dit spel keuzes te maken in de mogelijkheden die ze hebben om een goede kwaliteit te bereiken en behouden. Daarnaast wordt er inzichtelijk gemaakt wat de valkuilen en voordelen zijn van verschillende keuzes. Zo wordt werken aan kwaliteitszorg ineens een stuk leuker!

24

Van labuitslag tot jaarverslag… Ben jij voorbereid op de toekomst?

Niet alleen die ene patiënt, maar álle patiënten verdienen de beste zorg. Jonge dokters voelen steeds meer dat hun verantwoordelijkheid ook buiten de spreekkamer ligt. Maar hoe praat je mee over organisatie of bedrijfsvoering? Weet je welke andere partijen hier een rol in spelen en ken je hun perspectief? In deze workshop gaan we in op wat de aios zou moeten leren over de bedrijfsmatige kanten van de zorg en hoe dit vorm geeft in de opleiding.

25

Haal met je IOP alles uit het voortgangsgesprek

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Stage- en voortgangsgesprekken zijn bedoeld om aios te laten reflecteren over de afgelopen periode en te ondersteunen bij het formuleren van concrete leerdoelen voor de komende periode. Het Individueel Opleidingsplan (IOP) kan een hulpmiddel zijn om deze gesprekken vorm te geven en optimaal te benutten. Dit geeft aios de mogelijkheid om op deze momenten de regie te pakken. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het gestructureerd feedback geven over een langere periode, het concretiseren van leerdoelen en het gebruik van het IOP hierbij door de aios.

26

Innovatief onderwijs: Escape

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De patiënt is buiten bewustzijn, in kritieke toestand. Zonder juiste diagnose en behandeling gaat ze het niet redden. Je hebt alleen de bevindingen van lichamelijk onderzoek en een handtas met persoonlijke zaken als aanwijzing. Heb je voldoende wetenschappelijke vaardigheden in de groep om de puzzel op tijd op te lossen? Evidence Based Medicine (EBM) Escape (ontwikkeld door de afdeling eerstelijns-geneeskunde van het Radboudumc) is een innovatieve onderwijsvorm, gebaseerd op principes van de escaperoom, waarbij artsen in kleine groepen EBM vaardigheden aanleren en oefenen. De eerste ervaringen met de EBM Escape laten zeer positieve reacties zien en onderzoek naar de leeropbrengst loopt. In deze workshop speel je kort de EBM Escape en krijg je een beeld van hoe je een Escape in kunt zetten als onderwijsvorm.