Symposia

11 dec 2019
MMV-congres 2019: Opleiden over grenzen Congrescentrum NBC, Nieuwegein

Symposia:

De sessie is gericht op verdieping op een actueel thema. Na een korte toelichting of uitleg op het onderwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen de sprekers en deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als deelnemers nieuwe inzichten opgedaan.

* Dit zijn herhalingen van symposia die op eerdere MMV-congressen erg populair waren.

1

Regionaal opleiden: het juiste opleidingsgeld op de juiste plek?!

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 Een volledige opleiding tot medisch specialist kan alleen worden verzorgd door samenwerkende opleiders en opleidingsziekenhuizen. Zij stellen de aios in staat om de breedte en diepte van het medische vak, de verschillende patiëntencategorieën en het werken in verschillende settings eigen te maken. De samenwerking tussen opleiders, instellingen en leerhuizen om regionaal op te leiden is nog volop in ontwikkeling. In deze workshop zetten deelnemers de pet op van aios, opleider, cluster, instelling en leerhuis de randvoorwaarden voor regionaal opleiden opnieuw te ontwerpen. Welke prikkels zijn nodig om de opleiding op regionale leest te schoeien? Kunnen alternatieve financieringsstromen de kwaliteit van een regionale opleiding versterken en hoe verleiden we lokale en landelijke beleidsmakers tot regionaal opleiden?

2

De juridische consequenties van bekwaam verklaren*

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 3 De (tuchtrechtelijke) verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig handelen van de aios rust aan het begin van de opleiding doorgaans voor een aanzienlijk deel op de schouders van de opleider c.q. supervisor. Naarmate er meer aan de aios kan worden toevertrouwd, verschuift de verantwoordelijkheid gaandeweg steeds meer richting de aios. In steeds meer medische vervolgopleidingen vormen beroepsactiviteiten of EPA’s (Entrustable Professional Activities) de belangrijkste bouwstenen voor het opleidings- en beoordelingstraject. Over de juridische gevolgen van het bekwaam verklaren op basis van EPA’s leven veel vragen in de praktijk, bijvoorbeeld: blijf ik als opleider na bekwaamverklaring juridisch verantwoordelijk voor het handelen van de aios? In dit symposium wordt ingegaan op deze en andere vragen en is er ruimte voor discussie.

3

Integreren van maatschappelijke thema’s met gebruik van online courses

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 Hoe krijg je op praktische en leerzame wijze de diverse maatschappelijke thema’s in de opleiding geïmplementeerd? In de afgelopen jaren hebben opleiders en instellingen met online courses (over o.a. kwetsbare ouderen en kennis van zorgkosten) maatschappelijke thema’s in het dagelijkse werk geïntegreerd. De online courses zorgen ervoor dat aios (en leden van de opleidingsgroep) de inhoud zich snel eigen maken. De praktische opdrachten kunnen eenvoudig in het dagelijkse werk worden geïntegreerd. Dit kan binnen het eigen specialisme maar zeker ook interprofessioneel worden toegepast. Maatschappelijke thema’s lenen zich bij uitstek om dit met andere zorgprofessionals samen te doen, ter verbetering van de samenwerking in de zorg. In het symposium delen we deze ervaringen en geven praktische handvatten voor het optimaliseren van het (werkplek-)leren.

4

Cuba: salsa, sigaren en samenwerken

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 2 en 3 Cuba, ontwikkelingsland, heeft ongeveer dezelfde gezondheidsparameters als Nederland: dat maakt nieuwsgierig. Je leert in dit symposium de eerste pasjes van de salsa maar vooral de eerste pasjes van een effectieve en praktische manier van geïntegreerd samenwerken bij preventie: in de eerste lijn én in de specialistische zorg dicht bij de mensen. In een aantal korte pitches maak je kennis met de dagelijkse praktijk van de “community-based” zorg in Cuba, hoor je, hoe de reële behoefte van mensen de zorg in de wijk stuurt, hoe geïntegreerde Cubaanse Moeder en Kindzorg werkt, hoe educatie en preventie de basis voor gehandicaptenzorg is en een actieve overheidsaanpak bij ouderen werkt. Ook twee onderwijskundige thema’s komen aan bod: curriculumopbouw als sturing voor de dienende attitude van Cubaanse dokters en hoe ervaringen uit Cuba inspireerden tot nieuw onderwijs in Nederland. Hierna is er verdieping van het gebodene en uitwisseling van concrete ervaringen tussen umc’s. Na afloop heb je meer kennis van voorbeelden en inzicht in mogelijkheden om Global Health te gebruiken voor vernieuwend onderwijs en praktijkwerk.

5

Mindful Compassievol Medisch Leiderschap

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 2 en 3 Tijdens deze workshop neemt Barbara Doeleman je mee in de waarde van mindfulness en compassie in medisch leiderschap. Compassievol medisch leiderschap is één van de meest fundamentele factoren om een cultuur te creëren waar innovatie ruimte krijgt en waar de mensen die de hoogwaardige zorg moeten leveren zelf gezond en veerkrachtig zijn. Wat is er bekend vanuit wetenschappelijk oogpunt op dit gebied? Welke werkingsmechanismen liggen hieraan ten grondslag? Hoe kan je mindfulness en compassie ontwikkelen en integreren in jouw leiderschapsstijl? Carina Hilders zal de workshop verrijken met persoonlijke inzichten en ervaringen vanuit haar rol als medisch specialist en als zeer ervaren bestuurder in de zorg. Er zal ruimte zijn voor een interactieve dialoog.

6

Je gaat het pas zien als je het doorhebt: professionele coaching voor aios in het Challenge & Support Programma

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 In het dagelijks leven van de aios is het moeilijk ruimte maken voor persoonlijke reflectie. Ondanks een hoge werkbevlogenheid is overbelasting en uitval een toenemend probleem als gevolg van hoge werkdruk, ingrijpende patiëntencontacten en grote verantwoordelijkheid. Coaching versterkt de persoonlijke en professionele ontwikkeling. In het Challenge & Support programma wordt coaching laagdrempelig aangeboden aan medisch specialisten (in vervolgopleiding). De resultaten uit het gekoppelde effectiviteitsonderzoek tonen een positief effect op autonomie, werk-privé balans en burn-out klachten. Het programma legt de focus op potentieontwikkeling; Challenge waar het kan en support indien nodig. Tijdens dit symposium tonen we studieresultaten én presenteren we het vervolg programma.

7

Duurzaam opleiden

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 2 en 3 Onder duurzaam opleiden wordt verstaan dat de aios wordt voorbereid op een leven lang leren en op een langdurig functioneren als medisch specialist, in een veilige en financieel gezonde opleiding. De aios leert om autonoom functioneren, in nauwe verbondenheid met een team van professionals met een verantwoorde inzet van de eigen competenties. Natuurlijk moeten werk en de rest van het leven hierbij in balans zijn. Maar het moet ook gewoon leuk en stimulerend zijn om te worden opgeleid en om op te leiden. En uiteindelijk draait het om de inhoud. In dit symposium wordt nader ingegaan op een aantal aspecten van duurzaam opleiden.

8

Modernisering van het toezicht door de RGS: Project Implementatie Regionaal Visiteren

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 3 Als vervolg op de implementatie van Instellingsvisitaties start de RGS in samenwerking met de PVC’s van de Wetenschappelijke Verenigingen, de DJS en haar overige stakeholders in 2019 met het project Implementatie Regionaal Visiteren. Deze nieuwe vorm van toezicht heeft als doel bij te dragen aan de doelmatigheid van het toezicht en de huidige opleiding van de aios met behoud van kwaliteit. Dit symposium geeft inzicht in de systematiek en de ervaringen met deze nieuwe vorm van toezicht door de RGS.

9

Europese examens; onzin of de toekomst?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Ronde 2 Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigers deel aan overleggen op Europees niveau. Een aantal wetenschappelijke verenigingen heeft ook de Europese examens omarmd. Deze worden ontwikkeld onder auspiciën van de UEMS, waar ook de FMS lid van is. Maar onder opleiders en aios blijkt hierover nog maar weinig bekend te zijn. In dit symposium bespreken we de rol van Europese examens in de Nederlandse medische vervolgopleidingen, de rol van Nederlandse specialisten in het tot stand komen van de examens en hoe je vanuit Nederland hier meer invloed op kunt uitoefenen.

10

Innoveren, kun je dat hier leren?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 Jonge artsen groeien op in een voortdurend innoverende omgeving waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Het is van belang dat deze nieuwe generatie leert om adequaat met deze vernieuwingen om te gaan in de zorg en hierin ook een leidende rol te nemen. Tijdens dit symposium gaan we aan de hand van de DJS handreiking “Technologische innovatie in de medisch-specialistische vervolgopleiding” met elkaar in gesprek over de competenties die aios en opleiders moeten verwerven om innovatie te stimuleren en wat er voor nodig is om dit eenvoudig in de opleidingspraktijk te kunnen inbedden. Het door de STZ ontwikkelde format – innovatiestage voor coassistenten- is een voorbeeld van een eerste stap hierin. Wat houdt deze stage in, wat zijn de ervaringen tot nu toe en hoe kan dit aangepast worden voor de medische vervolgopleidingen?

11

De rol van Den Haag in opleidingen

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 3 Er is in politiek Den Haag steeds meer aandacht voor de rol die opleidingen en opleiders kunnen spelen in het realiseren van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg in Nederland. De opleiding blijkt toch telkens een prachtige bakermat om nieuwe thema’s in te bedden in de zorg. Of werkt het andersom? En op wat voor manier komt het dan in de opleiding terecht? Welke invloed hebben artsen en opleiders hier zelf op? Hoeveel nieuwe thema’s kunnen we redelijkerwijs nog in de opleidingen kwijt en op wat voor manier? En hoe zorgen we er dan voor dat het leerdoel van de aios voorop blijft staan. In deze interactieve sessie gaat VWS hierover met opleiders en aios in gesprek.

12

Regionaal opleidingsplan: opleiden over lokale grenzen heen

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 3 Ontwikkelingen in de zorg en in de opleiding leiden ertoe dat de opleiding van aios zich steeds meer zal verspreiden over verschillende instellingen. Individualiseren betekent daarom ook regionaliseren. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen opleidingsinstellingen. Het Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam (RONA) is een samenwerking tussen een negental opleidingsinrichtingen in de regio Amsterdam en omstreken. Een sterk netwerk en nauwe samenwerking over de lokale grenzen van een ziekenhuis heen zijn cruciaal voor het succesvol faciliteren van een regionale opleiding. In dit symposium worden ervaringen gedeeld en is er ruimte voor discussie over de aanpak van mogelijke obstakels.