Workshops

11 dec 2019
MMV-congres 2019: Opleiden over grenzen Congrescentrum NBC, Nieuwegein

Workshops:

Tijdens een workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met een relevant thema uit de praktijk. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet, bijvoorbeeld rollenspel, stellingen, aan de slag in groepen. Na afloop ben je als workshopdeelnemer een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt.

* Dit zijn herhalingen van workshops die op eerdere MMV-congressen zeer populair waren.

1

Hoe evalueer ik mijn EPA gebaseerde vernieuwde opleiding?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 Het landelijk kindergeneeskundig opleidingsplan TOP2020, gebaseerd op 9 generieke EPA’s, is in 2017 geïmplementeerd. De implementatie is vanaf de opstart systematisch gemonitord. Tijdens deze workshop geven wij u inzicht in onze afwegingen in implementatie en evaluatie. Graag gaan we met u in gesprek om handvatten te creëren voor uw eigen opleiding. Daarbij komen de volgende vragen nadrukkelijk aan bod; Wat wilt u evalueren? Hoe bereikt u alle betrokkenen? Welke methodologieën kunnen voor uw situatie het beste worden gebruikt? Welke uitdagingen kunt u verwachten? Wij hopen u te zien tijdens deze informatieve en interactieve workshop! 

2

Omgaan met perfectionisme*

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Ronde 1 en 3 Perfectionisme komt nogal eens voor bij artsen. Het motiveert mensen om het beste uit zichzelf te halen, maar kan ook doorschieten en leiden tot hoge werkdruk, een verstoorde werk-privébalans of zelfs uitval. Om daadwerkelijk te kunnen excelleren en geen onnodige energie te verliezen aan perfectionisme is coaching een belangrijk instrument. Tijdens deze workshop gaan zowel aios als opleiders aan de slag met een aantal fabels en feiten over perfectionisme. Je maakt kennis met manieren om het gesprek hierover aan te gaan en krijgt concrete handvatten voor jouw dagelijkse praktijk.

3

Leren dokteren in de maatschappelijke context *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Ronde 2 en 3 In deze workshop gaan deelnemers vanuit verschillende medische disciplines aan de slag met maatschappelijk verantwoord handelen. Je staat stil bij de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied en reflecteert op de wijze waarop deze competentie binnen de gezondheidszorg vorm krijgt. We wisselen best-practices uit en ontwikkelen gezamenlijk en interdisciplinair activiteiten op het gebied van gezondheidsbevorde-ring. De aandacht voor maatschappelijk handelen draagt bij aan het opleiden van de toekomstige dokters én geeft inspiratie om als netwerk rond de patiënt dit competen-tiegebied te blijven ontwikkelen.

4

Innovatief onderwijs: EBM-escape 2 *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1, 2 en 3 Dierenactivisten hebben proefdieren laten ontsnappen en een bom geplaatst in het onderzoekslaboratorium van een farmaceutisch bedrijf. Wat ze niet weten is dat hier gewerkt wordt met een experimenteel virus. Er dreigt een ramp voor de volksgezondheid als de bom ontploft. Met je crisisteam probeer je de ramp te voorkomen. Heb je voldoende wetenschappelijke vaardigheden in de groep om de puzzel op tijd op te lossen? Evidence Based Medicine (EBM) Escape (ontwikkeld door de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc) is een innovatieve onderwijsvorm, gebaseerd op principes van de escaperoom, waarbij artsen in kleine groepen EBM vaardigheden aanleren en oefenen. EBM Escape 1 werd door deelnemers hoog gewaardeerd, en ook de tweede escape is goed ontvangen. Met de escapes gaat opleiden over de grenzen, ze zijn ontwikkeld voor interdisciplinair onderwijs. In deze workshop speel je kort de EBM Escape en krijg je een beeld van hoe je een Escape in kunt zetten als onderwijsvorm.

5

Clinical uncertainty: de balans tussen stress en nut

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 Klinische onzekerheid is van alle tijden, maar lijkt met alle nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden nauwelijks meer geaccepteerd. Met tegelijkertijd ook toenemende multimorbiditeit en complexiteit ligt stress en overdiagnostiek op de loer. Klinische onzekerheid kan echter ook nuttig zijn: voor prikkelen van je nieuwsgierigheid en alert maken op een zeldzamere ziekte of ongebruikelijker beloop. Toch spreken artsen nauwelijks met elkaar over wat klinische onzekerheid met onszelf en ons klinisch redeneren doet. Tijdens de workshop verkennen we signalen van onzekerheid en hoe je hier zelf en in je opleidingsgroep zinnig gebruik van kan maken: in het klinisch redeneren en stressreductie.

6

De grenzeloze mogelijkheden van breinleren

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 3 Of je nu in de klas zit of er voor staat of al samenwerkend leert: als je betrokken bent bij opleiden wil je graag dat dit effectief is. In deze workshop vertellen we hoe breinleren bij kan dragen aan effectief opleiden. Natuurlijk laten we je daar ook meer over zien en ervaren.

7

Verandermanagement: “Leiderschap in Opleiden”

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 2 en 3 De opleiding tot medisch specialist is aan voortdurende verandering onderhevig. Door schaalvergroting, individualisering en regionaal opleiden zijn steeds meer mensen betrokken bij de opleiding van de aios. Hierdoor verandert ook de rol van de opleider. Daar waar de opleider voorheen vooral met aios te maken had, heeft zij nu te maken met collega- stafleden, om in goede samenwerking de opleiding van de aios te organiseren. Vragen als: “Hoe verbeteren wij ons opleidingsklimaat?”, “Hoe betrek ik collega’s meer in het opleiden?”, “Hoe kan de samenwerking binnen de OOR beter?” vragen om een proactieve benadering en kennis van veranderprocessen. Tijdens de workshop maakt u kennis met de belangrijkste principes van effectief leiden van veranderingsprocessen.

8

Duurzaam inzetbaar vanuit talent en motivatie

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Ronde 1, 2 en 3 Kennis over eigen talenten en ontwikkelbaarheid van competenties, in combinatie met een goed opleidingsklimaat, is van belang voor het welzijn en een duurzame inzetbaarheid van aios tijdens hun opleiding (en daarna). Deze workshop voor aios en opleiders heeft als doel hen bewust te maken van de relatie tussen talent en gedrag en hoe dit inzicht gebruikt kan worden in de opleiding. Na een korte inleiding gaan de deelnemers zelf aan de slag met voorbeelden. Daarnaast zullen wij als opleiders en coaches onze ervaringen delen die wij opdeden met het ontwikkeltraject voor aios& kindergeneeskunde.

9

Geïntensiveerd begeleidingstraject*

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 2 In het functioneren van aios kunnen zich situaties voordoen die een goede voortgang van de opleiding in de weg staan. Voor opleider en aios is het belangrijk dat deze situaties niet stagneren, dat er duidelijkheid komt en dat adequate oplossingen worden gevonden. In deze workshop leer je hoe een geïntensiveerd begeleidingstraject daarbij kan helpen.

10

Onderhandelen - What is your BATNA?*

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Ronde 2 en 3 Goed kunnen onderhandelen wordt steeds belangrijker binnen de zorg, niet alleen voor bestuurders maar ook voor artsen. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in de essenties van een goede onderhandeling en de processen die zich afspelen bij de tegenpartij. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Harvard methode “Getting to Yes” en een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze cases krijg je voorafgaand aan het congres ter voorbereiding toegestuurd (tijdsinvestering vooraf: half uur).

11

Patiëntveiligheid: openheid bij incidenten*

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 3 Just Culture en Safety 2 gaan over een andere manier denken over patiëntveiligheid. In plaats van te focussen op wat er fout gaat, kijk je zowel wat er niet goed gaat als wel goed gaat binnen een afdeling en wat hiervan te leren valt. Zo creëer je een omgeving waarin je verantwoording aflegt over het hele proces en ruimte hebt om te leren van de dagelijkse praktijk (work as done). Maar hoe ga je om met incidenten die toch plaatsvinden? Openheid is hierbij het sleutelwoord. In deze workshop krijg je handvatten hoe je, samen met de hele opleidingsgroep, incidenten in een open cultuur kunt bespreken en hiervan kunt leren.

12

Opleiding over grenzen: Medisch Leiderschap helpt je een goede toerist te zijn!

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Ronde 2 en 3 Artsen reizen veel en zijn vaak nieuwsgierig als het om andere landen gaat; wat zijn hier de gewoontes, welke taal wordt hier gesproken en wat wordt hier gegeten? Als een situatie echter als onveilig wordt ervaren of als de reislust is verdwenen trekken artsen zich vaak terug binnen hun eigen grenzen. Wat betekent dit in een opleidingssituatie? Hoe zien grenzen eruit van een opleider of van een AIOS? Welke grensmuren worden er bewaakt? Wat is de impact van deze bewaking op de opleiding, op je gedrag en op je communicatie? In deze inspirerende en energie gevende workshop leer je de impact kennen van grenzen op je eigen opleiding. Je ontdekt wat grenzen doen op je communicatie en functioneren. Je gaat ervaren dat Medisch Leiderschap je een koffer vol handvatten en een reisgids vol tips geeft voor een grenzeloze opleiding.

13

Burn-out bij AIOS: van een Fixed naar Growth mindset

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1, 2 en 3 Onderzoek toont aan dat 15% van de aios risico loopt op een burn-out. Wat kunnen we hier aan doen? In deze workshop laten we zowel vanuit het perspectief van de opleider als van de aios zien hoe je jezelf soms kunt beperken als het gaat om het ontwikkelen van je eigen talenten. Je leert wat je als opleider of aios kan doen om jezelf te stimuleren controle te hebben over je eigen ontwikkeling. Je krijgt praktische handvatten om een fixed mindset om te buigen naar een growth mindset en daardoor meer te kunnen bereiken in minder tijd en dat ongeacht de aangeboren kwaliteiten of talenten.

14

Profileren in de opleiding: Zijn er grenzen?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 In de vervolgopleiding tot medisch specialist is de afgelopen jaren in toenemende mate aandacht voor profilering. Dit is belangrijk omdat een medisch specialist zich vaak niet alleen bezighoudt met patiëntzorg, maar ook onderzoek, onderwijs, zorginnovatie en kwaliteitsborging. In chirurgie opleiding in Nijmegen bestaat een lange traditie om AIOS met ambities en talenten in deze gebieden te stimuleren. Maar hoever kun je daarin gaan? En wat als profilering uitgroeit tot een kerntaak van een AIOS? Welke uitdagingen geeft dat om voldoende groei op medisch inhoudelijk vlak te waarborgen? In deze workshop kijken we naar praktische voorbeelden, oplossingen, en uitdagingen op het gebied van profileren.

15

Overal en altijd bekwaam? EPA’s in de praktijk

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 3 Competentiegericht opleiden is een belangrijke pijler in het individualiseren van de medisch specialistische vervolg opleiding. EPA’s zijn een belangrijk instrument om een aios bekwaam te verklaren binnen deze competentiegerichte opleiding. De implementatie van EPA’s kan soms best een uitdaging zijn. Voor de opleider: ‘wanneer vertrouw ik een bepaalde competentie aan mijn aios toe?’ En voor de aios: ‘Hoe leer ik datgene wat meest nodig is in deze fase van mijn opleiding?’ Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden bediscussiëren hoe individualisering en EPA’s samengaan. Deze workshop biedt handvaten voor opleiders en aios om profiel en thematische EPA’s op te stellen; EPA’s te implementeren; met behulp van EPA’s aan het roer te staan van je eigen opleiding; en met nieuwe ideeën EPA’s verder uit te breiden tot een dynamisch portfolio.

16

Hackathon: een innovatieve interprofessionele leeraanpak

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 ‘Opleiden over grenzen’ gebeurt bij uitstek met verschillende zorgprofessies en directe patiëntenparticipatie. Hackathon komt van de woorden ‘hacken’ en ‘mara-thon’. Deelnemers werken in inter-/intraprofessionele teams aan oplossingen voor complexe gezondheidszorgproblemen (hacken) in een relatief korte tijd (marathon). De patiënt is bij dit onderwijs aanwezig, denkt mee en geeft feedback. Tijdens deze MMV-workshop maken deelnemers kennis met deze krachtige onderwijsmethode door een deel van een hackathon te ondergaan. Daarna wordt besproken in hoeverre deze methode bruikbaar is voor de eigen onderwijssetting en wordt de vertaalslag gemaakt hoe je dit efficiënt en effectief in je eigen setting kunt toepassen.

17

Aanspreekgedrag en de aanstormende generatie dokters

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 3 De Jonge Specialist en De Geneeskundestudent zullen gezamenlijk in deze workshop jullie meenemen in de visie van de aanstormende generatie dokters over aanspreekgedrag. Beide organisaties houden zich bezig met het verbeteren van de cultuur op de werkvloer. Uit de onderzoeksrapporten van DJS en DG blijkt dat sommige geneeskundestudenten en a(n)ios hun werk- en leeromgeving als onveilig ervaren. De supervisor speelt hierin een belangrijke rol. Wat is er nodig voor een veilig leerklimaat? En hoe dragen we zorg voor elkaar als collega’s? In deze interactieve workshop wordt ingegaan op de uitdagingen en mogelijkheden van het creëren van een optimale aanspreekcultuur en word je aan het denken gezet hoe jij hier mee aan de slag zou kunnen.

18

We werken niet te veel, we laden te weinig op! Over vitaliteit gesproken….

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 2 en 3 Het leven van een aios vraagt energie op alle fronten: werk, opleiding, relatie, gezin, verhuizing, een vol sociaal leven. De cijfers van burn-out klachten in deze doelgroep zijn hoog. Grenzen aangeven is belangrijk. Wat is hierin de verantwoordelijkheid van de werkgever, van de opleidingsgroep en van de aios zelf? Noordwest Ziekenhuisgroep werkt aan duurzame inzetbaarheid. Onze aanpak delen we graag. In deze workshop geven we handreikingen om als zorgprofessional vitaal te blijven, schenken we aandacht aan de mentale, fysieke en emotionele kant van opladen en vertalen we dit naar de dagelijkse praktijk.

19

Training MDO (multidisciplinair Overleg): Interprofessionele samenwerking onder de loep gelegd

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 3 Goede interprofessionele samenwerking is essentieel voor de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg. Om deze samenwerking te optimaliseren hebben we in het Amsterdam UMC drie TeAMS trainingen ontwikkeld. De MDO training staat in deze workshop centraal. Graag nemen we je interactief en in hoog tempo mee het hele proces door: van ontwerp van een MDO checklist tot implementatie van een MDO training. De verwachte opbrengst? Inzicht in de succesfactoren van een multidisciplinair overleg, een checklist kunnen ontwikkelen voor eigen multidisciplinair overleg en handvatten voor het opzetten van een training rond multidisciplinair overleg toegesneden op de eigen organisatie.

20

Digitale gezondheidsvaardigheden in de opleiding

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterdheid en 1 op de 3 heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het heeft een grote invloed op de gezondheid, maar aandacht hiervoor in de medische opleiding en bij communicatieonderwijs ontbreekt vaak nog. In deze workshop maak je kennis met een taalambassadeur die vertelt wat de invloed is op het dagelijks leven en zijn / haar gezondheid. Daarnaast krijg je praktische tips hoe je hier als arts, opleider en onderwijskundige aandacht aan kan besteden en kan implementeren in de dagelijkse praktijk.

21

De kracht van reflecteren tijdens je opleiding

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Ronde 1, 2 en 3 Medisch inhoudelijke kennis alleen is niet meer voldoende om een goede dokter te worden. Vaardigheden zoals communiceren en samenwerken zijn ook van belang. Hoe krijg je meer inzicht in je eigen handelen? Hoe leer je van ervaringen zodat je jezelf ontwikkelt tot een betere dokter? Je haalt meer uit je opleiding als je reflecteert. Reflecteren is een manier om stil te staan bij je professioneel functioneren. Reflecteren geeft je inzicht in je eigen handelen zodat je effectief kunt werken aan jouw ontwikkeling. In deze workshop bespreken we waarom reflecteren werkt en hoe opleiders en aios reflecteren kunnen integreren in hun dagelijks werk.

22

Zinnige zorg door doelmatig communiceren

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Ronde 1 en 2 Door de stijgende zorgkosten en een toenemende focus op kwaliteit, is er een groeiende behoefte aan aandacht voor efficiëntie en doelmatigheid in medisch onderwijs. Deze ontwikkeling vraagt artsen die effectief kunnen communiceren met patiënten & zorgverleners over nut en noodzaak van onderzoeken en behandelingen. Zeker als deze geen aanvullende meerwaarde hebben. Deze workshop vergroot kennis over doelmatigheid en biedt handvatten om effectief en doelmatig te communiceren bij het adviseren van patiënten en zorgverleners. Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: doelmatigheid in de zorg, doelmatig communiceren in de spreekkamer en social media en doelmatigheid.

23

Interprofessioneel leren en opleiden over grenzen

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Ronde 1 en 3 De zorg verandert en de opleiding verandert mee. Samenwerking tussen specialisten onderling (intraprofessioneel) en andere zorgprofessionals (interprofessioneel) is voorwaardelijk om samen te kunnen werken met de patiënt, in netwerken rond de patiënt. In de opleiding moeten jonge specialisten en andere zorgprofessionals daarop worden voorbereid. Hoe kunnen we ook in het opleiden over grenzen gaan? Hoe ver gaan we daarin? Wat zijn passende interprofessionele leersituaties? Welke kenmerken en voorwaarden hebben deze? Dit zijn vragen die centraal staan in ‘Opleiden 2025: Interprofessioneel opleiden’ en waarmee we in deze workshop met je aan de slag gaan. Ook hoor je van collega’s hoe zij interprofessioneel opleiden aanpakken en wat succesfactoren zijn. Met deze praktijkervaringen, tips en eerste kaders heb je na deze workshop een goed beeld gekregen van mogelijkheden voor interprofessioneel opleiden in de praktijk.