Symposia

9 dec 2020
MMV-congres 2020 Digitaal congres

MMV Congres 2020 Logo

De symposia zijn gericht op verdieping van een actueel thema. Na korte toelichting of uitleg op het onderwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen de sprekers en deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als jij nieuwe inzichten opgedaan. 

Er zijn 3 workshoprondes, maar niet alle symposia en workshops worden drie keer gegeven. Bij de omschrijving van de sessies staat aangegeven in welke ronde het symposium wordt gegeven. 

decoratief element

1

Continue ontwikkeling als life style

Dit symposium wordt in ronde 2 aangeboden. 

De gezondheidszorg is voortdurend in verandering, technologische mogelijkheden groeien en kennis heeft een beperkte houdbaarheid. Functioneren in een voortdurend veranderende werkcontext, vraagt van iedereen een mindset gericht op continu doorontwikkelen. Continue ontwikkeling verhoogt de kwaliteit van werken, plezier in het werk, vitaliteit én het persoonlijk welbevinden. Tot zover: alleen maar winst! Hoe werkt dat dan in de praktijk?

Terwijl in het bedrijfsleven traineeships en ontwikkelingstrajecten zijn ingebakken als onderdeel van duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid, lijkt aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in de gezondheidszorg minder vanzelfsprekend. In dit symposium gaan we hierop in aan de hand van best practices uit de zorg en het bedrijfsleven.

2

Interprofessioneel samenwerken en opleiden

Dit symposium wordt in ronde 1 aangeboden. 

Netwerkgeneeskunde vraagt om interprofessioneel samenwerken. In het hele land worden initiatieven ontwikkeld om deze manier van samenwerken vorm te geven.

Tijdens dit symposium presenteren we op een interactieve wijze verschillende initiatieven van interprofessioneel samenwerken én opleiden. Een van de thema’s hierbij is dat elke patiënt uniek is en dat elke patiënt zijn eigen netwerk van zorgprofessionals heeft. Hoe kun je dit in jouw praktijk vormgeven aan de hand van deze interprofessionele dynamiek? Tijdens dit symposium krijg je tips aangereikt, waarmee je het interprofessioneel leren op de werkplek kunt stimuleren en ondersteunen.

3

Interprofessioneel opleiden op een Intensieve samenwerkingsafdeling

Dit symposium wordt in ronde 3 aangeboden. 

Interprofessionele medische zorg kent vele voordelen en wordt onderschreven door diverse gremia zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Federatie Medisch Specialisten. Echter, waar start je in de zorg of je opleiding?

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis bestaat sinds dit jaar een volwaardige samenwerkingsafdeling met inter- én intraprofessionele zorg waarin de zorg rondom de multimorbide patiënt is georganiseerd. Daar omheen staat een divers verpleegkundig team, een ziekenhuisarts, een paramedisch team en een behandelteam met internisten, longartsen, cardiologen en klinisch geriaters. Uniek aan deze afdeling is dat er écht samen wordt gewerkt: met elkaar in plaats van naast elkaar. 

Hoe we dat doen, wat de voordelen zijn, wat er lastig is en hoe je kunt opleiden in deze omgeving zal worden toegelicht.

We nemen je mee in onze eerste ervaringen en resultaten.

4

Digitaal leren

Dit symposium wordt in ronde 1 aangeboden. 

De COVID-19 uitbraak heeft de noodzaak van digitaal onderwijs, zowel landelijk als in de ziekenhuizen, extra onder de aandacht gebracht. Maar hoe zorg je voor goed digitaal onderwijs? Welke afwegingen maak je hierbij en welke (eenvoudige) tools kun je hierbij inzetten? In dit symposium worden deze vragen beantwoord.

5

Regionaal visiteren RGS van start

Dit symposium wordt in ronde 2 en 3 aangeboden. 

In het kader van de modernisering van het toezicht startte de RGS in 2019 het project Implementatie van regionaal visiteren. Dit is een vervolg op de succesvolle implementatie van instellingsvisitaties, waarbij de RGS de interne opleidingsoverstijgende kwaliteitscyclus van de instelling toetst.

Bij regionaal visiteren wordt één medisch-specialistische vervolgopleiding, die op meerdere locaties plaatsvindt, in samenhang door de PVC gevisiteerd. De visitatiecommissie beoordeelt de kwaliteitscycli van het samenwerkingsverband en van de individuele opleidingen.

De regelgeving, de uitvoering van de visitaties en de opzet van diverse regionale samenwerkingsverbanden worden toegelicht. Voor de regionale visitatie, die op vrijwillige basis plaatsvindt, hebben zeven samenwerkingsverbanden zich aangemeld.

decoratief element

6

Codenaam Atilla: raakvlakken tussen de opleiding van F16-piloten en MVO

Dit symposium wordt in ronde 2 aangeboden. 

Jachtvliegtuigen zijn voor de Koninklijke Luchtmacht het speerpunt van de te leveren slagkracht. Het opereren van dit complexe wapensysteem vraagt om professionals die in een complexe omgeving keuzes moeten kunnen maken, die soms gaan om leven of dood.

In deze omgeving moeten vliegers na hun initiële opleiding ook verder blijven leren. Ook zij specialiseren zich en krijgen in hun carrière steeds meer verantwoordelijkheden. Daarbij zoeken ook zij de balans tussen het privéleven, werk en carrière of promotie. Het gevaar van stress ligt daarbij altijd op de loer en vormt direct een risico op de duurzame inzetbaarheid van deze professionals. De omgeving waarin een medisch specialist zich begeeft is in bepaalde opzichten vergelijkbaar en mogelijk kunnen we daarom van elkaar leren.

De Luchtmacht zoekt voor deze uitdaging continu naar vernieuwing en verbetering. Zo ligt bijvoorbeeld sinds een aantal jaren de focus niet meer alleen op het verder ontwikkelen van technische skills, het vliegen zelf, maar ook op wat wij noemen MilNoTechs, ofwel military non-technical skills. 

Deze webinar geeft inzicht in hoe deze skills aan jachtvliegers geleerd worden en hoe supervisie in deze complexe omgeving gegarandeerd wordt.

7

Technologische innovatie in de zorg: de dokter voorop

Dit symposium wordt in ronde 1 en 3 aangeboden. 

Technologische ontwikkelingen hebben hun invloed op de gezondheidszorg en op het dagelijks werk van de medisch specialist, doordat werkwijzen veranderen, maar ook de verwachtingen en relatie met de patiënt. Onderdeel van de competenties van de medisch specialist is het kunnen omgaan met technologische innovaties en het gebruik maken van deze innovaties. In de vorm van vaardigheid met robotica, het toepassen van e-health in consult en monitoring, maar ook in data-gedreven werken en gebruik maken van algoritmen voor beslisondersteuning.

In dit symposium belichten we de mogelijkheden om te leren van en met technologie in de praktijk, vanuit het perspectief van specialist en aios. Verandert de specialist van morgen de praktijk, of verandert de praktijk de specialist? Hoe leiden we specialisten op die voorop kunnen lopen in vernieuwing? Is het doen van een innovatiestage voldoende, of mogen we meer verwachten van iedere aios?

8

Palliatieve zorg verdient meer aandacht in de opleiding

Dit symposium wordt in ronde 2 aangeboden. 

De essentie van palliatieve zorg is het optimaliseren van de kwaliteit van leven van een patiënt door het goed waarnemen van de gehele mens. Aandacht hiervoor in de opleidingen tot geneeskundig specialist is nodig. Het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor de opleiding tot geneeskundig specialist draagt hieraan bij. Voor de implementatie in de vervolgopleidingen is een handreiking geschreven die uitlegt hoe in de praktijk gewerkt kan worden met het Onderwijsraamwerk.

In dit symposium wordt het Onderwijsraamwerk nader toegelicht en nodigen we de aanwezigen graag uit om met ons mee te denken hoe de daarin geformuleerde EPA’s behulpzaam kunnen zijn om palliatieve zorg te implementeren in het opleiden van geneeskundig specialisten.

9

Je gaat het pas zien als je het doorhebt: professionele persoonlijke ontwikkeling voor aios

Dit symposium wordt in ronde 1 aangeboden. 

In het dagelijks leven van de aios is het moeilijk ruimte maken voor persoonlijke reflectie. Ondanks een hoge werkbevlogenheid is overbelasting en uitval een toenemend probleem als gevolg van hoge werkdruk, ingrijpende patiëntencontacten en grote verantwoordelijkheid.

Coaching versterkt de persoonlijke en professionele ontwikkeling. In het Challenge & Support programma wordt coaching laagdrempelig aangeboden aan medisch specialisten (in vervolgopleiding). De resultaten uit het gekoppelde effectiviteitsonderzoek tonen een positief effect op autonomie, werk-pri-vé balans en burn-out klachten. Het programma legt de focus op professionele persoonlijke potentieontwikkeling; Challenge waar het kan en support indien nodig. Tijdens dit symposium tonen we recente studieresultaten én presenteren we het vervolg programma. 

beeldmerk voorop in vernieuwing