Geschillenregeling

Regelgeving: art. 43 en 44 Regeling en Reglement van Orde Geschillencommissie (art. 1, 2 en 3)

Artikel 43. Regeling Geschillencommissie 

 1. De registratiecommissie stelt een onafhankelijke geschillencommissie in voor de behandeling van geschillen, verder te noemen geschillencommissie.
 2. De geschillencommissie heeft tot taak geschillen te beslechten tussen partijen, niet zijnde de registratiecommissie, voor zover een geschil betrekking heeft op een besluit van een opleider, opleidingsinstituut of een opleidingsinrichting.

Artikel 44. Bemiddeling 

Alvorens een geschil als bedoeld in artikel 43 aanhangig wordt gemaakt bij de geschillencommissie, wordt in het geschil bemiddeld. Artikel 3 RvO Voorafgaande bemiddeling 1. Een geschil waarin geen bemiddeling als bedoeld in art 44 Regeling plaats vond, is niet ontvankelijk. 2. De bemiddeling geschiedt afhankelijk van het specialisme of profiel waarin de aios in opleiding is door de centrale opleidingscommissie als bedoeld in art. C.11 kaderbesluit CCMS van de opleidingsinrichting waar de aios in opleiding is. De centrale opleidingscommissie kan daarbij gebruik maken van een mediator.

Procedurele eisen aan voorafgaande bemiddeling: artikel 3 RvO Procedurele eisen geschilbeslechting: art. 4 t/m 12 RvO

Betekenis voor actor(en)

Aios

 • Dient binnen vier weken na besluit opleider schriftelijk verzoek tot bemiddeling in bij de COC.
 • NB: dit kan ook als er geen besluit door de opleider wordt genomen (zie kolom hiernaast).

Opleider

 • Wijst de aios in voorkomende gevallen op het bestaan van de geschillenregeling en de mogelijkheid van bemiddeling door de COC.
 • Werkt mee aan het in der minne regelen van het geschil.

COC

 • Legt intern vast op welke wijze de bemiddelende rol is geregeld (interne procedure).
 • Maakt de procedure bekend bij de aios.
 • Bevestigt een verzoek tot bemiddeling schriftelijk aan de indiener.
 • Beoordeelt of het geschil bemiddelbaar en ziet erop toe dat / zorgt ervoor dat bemiddeling binnen 6 weken na de ontvangstbevestiging wordt beproefd.
 • Als de COC het geschil onbemiddelbaar acht doet hij daarvan schriftelijk mededeling aan de betrokkenen.

Toelichting

Een aios die het niet eens is met een besluit van de opleider over de opleiding, kan een geschil voorleggen aan de landelijke geschillencommissie. Voor deze procedure gelden specifieke termijnen en procedurele eisen. Van belang is dat het geschil pas kan worden voorgelegd als de indiener het geschil eerst aan de COC heeft voorgelegd voor bemiddeling. Ook daarvoor gelden termijnen en procedurele eisen:

 • Schriftelijk verzoek aan de COC.
 • Binnen vier weken de dag na die waarop het besluit door de opleider bekend is gemaakt.
 • De centrale opleidingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst aan de indiener.
 • De bemiddeling is erop gericht het geschil in der minne te schikken.
 • De duur van de bemiddeling is maximaal 6 weken vanaf de datum waarop de ontvangst van het verzoek aan partijen is bevestigd.
 • Zodra de bemiddelende persoon of organisatie, of een van de partijen, het geschil onbemiddelbaar acht, doet hij daarvan schriftelijk mededeling aan de andere betrokkenen.
 • De eventuele kosten van bemiddeling worden door partijen gezamenlijk en voor gelijke delen gedragen, tenzij bij de bemiddeling anders is overeengekomen.

Voor de toepassing van de geschillenregeling (en dus ook voor de bemiddeling door de COC) wordt aan een besluit van een opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut gelijkgesteld:

 • de schriftelijke weigering een besluit te nemen;
 • het niet tijdig nemen van een besluit;
 • een feitelijke gedraging alsof het besluit reeds is genomen.

Een besluit is niet tijdig genomen zodra twee weken zijn verstreken na de dag waarop de indiener schriftelijk aan de opleider, de opleidingsinrichting of het opleidingsinstituut heeft verzocht een besluit te nemen.

Meer weten over dit onderwerp

 1. matthijs de hoog
  Matthijs de Hoog

  Opleider Kindergeneeskunde

  Erasmus MC

  Stuur een e-mail