Gesprekscyclus

Als aios leer je het vak door te observeren, door te doen en door leerpunten te halen uit de feedback van specialisten en collega’s. Om ervoor te zorgen dat je je ontwikkelt in de richting die bij je past, maak je met je opleider afspraken over leerdoelen en leeractiviteiten. Tijdens diverse gesprekken houden jullie samen de vinger aan de pols over de voortgang in je ontwikkeling.

Proces van de opleiding

Het opleidingsproces bestaat uit zowel het informele, ‘adhoc’ leerproces op de werkvloer, als de formele volg- en beoordelingscyclus. Daar hoort een cyclus bij van gesprekken:

  • Introductiegesprek Gesprek met de opleider of supervisor aan het begin van elke stage of elk nieuw opleidingsonderdeel. Aan bod komen de wederzijdse verwachtingen: wat kun je als aios verwachten aan opleidingsactiviteiten? Hoe kun je aios leerdoelen of specifieke interesses tijdens de stage aan bod laten komen?
  • Voortgangsgesprek Dit gesprek kun je beschouwen als een tussentijdse evaluatie. Ligt je ontwikkeling op koers? Wat gaat goed, wat kan beter? Tijdens het voortgangsgesprek kijken jij en je opleider ook vooruit, naar leerdoelen voor de komende periode. Voortgangsgesprekken heb je in het eerste opleidingsjaar minimaal vier keer, in het tweede en derde opleidingsjaar minimaal twee keer en in de overige jaren minimaal één keer per opleidingsjaar.
  • Geschiktheidsbeoordeling Aan het eind van elk opleidingsjaar bepaalt je opleider of je de opleiding mag voortzetten. Dit is een verplicht onderdeel in de opleiding, vastgelegd in de regelgeving. De opleider beoordeelt of de ontwikkelde competenties het niveau hebben bereikt dat in de betreffende fase van je opleiding mag worden verwacht. Soms leidt de beoordeling tot een intensiveringstraject.

Hulpmiddel

Het Kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen stelt regels aan de inrichting en verslaglegging van deze gesprekcyclus. De praktische invulling van de gesprekken is vrij. Omdat de gesprekken een belangrijke functie hebben bij het inrichten en plannen van individuele opleidingstrajecten, heeft Project RIO (Realisatie Individualisering Opleidingsduur) checklists en jobaids ontwikkeld voor de opleidingsgesprekken.