Interprofessioneel opleiden

De zorg is voortdurend in beweging en daarmee ook het ‘beroepsprofiel’ van de medisch specialist. Zo maken medisch specialisten steeds meer deel uit van een netwerk rondom de patiënt. De behandeling van patiënten met complexe aandoeningen vindt in toenemende mate in samenwerking plaats. Niet alleen vanuit verschillende medische specialismen, maar ook in nauwe afstemming met bijvoorbeeld de huisarts en fysiotherapeut. Dit heeft consequenties voor de medische vervolgopleidingen. Hoe zorg je ervoor dat aios optimaal voorbereid worden op deze interprofessionele samenwerking?

Zowel het visiedocument Opleiden is vooruitzien van de Raad Opleiding als het visiedocument Medisch Specialist 2025 besteden aandacht aan interprofessionele samenwerking. Bij interprofessioneel werken wordt er rond de patiënt een netwerk gevormd van zorgprofessionals die samen alle benodigde kennis en vaardigheden hebben. Deze professionals moeten van elkaar weten wie welke expertise heeft en hoe ze hier gebruik van kunnen maken. Dat ontstaat niet van het ene op het andere moment. Een interprofessioneel team ontwikkelt zich door samen cases te bespreken, te investeren in (werk)overleg en intervisie en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Dit is een doorgaand en cyclisch proces.

Kennisdeling

In de Raad Opleiding is besproken hoe interprofessioneel opleiden in de dagelijkse praktijk kan worden gestimuleerd. Er zijn namelijk al verschillende initiatieven waarbij zorgprofessionals intra- en extramuraal met elkaar samenwerken rond bepaalde patiëntencategorieën, zoals in de diabeteszorg, oncologie en revalidatie. Een concreet voorbeeld zijn de zogeheten zorgpaden waarin de betrokken zorgverleners samen het zorgproces voor een specifieke groep patiënten organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de zorgpaden rondom Parkinson (ParkinsonNet), borstkanker, galblaas, heupprothese, COPD of beroerte.

De Federatie Medisch Specialisten is een groot voorstander van Netwerkgeneeskunde. Niet voor niets is dit één van de pijlers van ons visiedocument Medisch Specialist 2025. Daarom hebben we in 2017 geïnventariseerd welke initiatieven er zijn op gebied van interprofessioneel opleiden en willen we kennisdeling op dit vlak faciliteren en stimuleren.Om de verschillende initiatieven in het land goed te kunnen vergelijken en er kennis uit te halen die relevant is voor de dagelijkse praktijk, hebben we een handreiking gemaakt waarmee initiatieven helder en eenduidig beschreven kunnen worden.’

Patiëntveiligheid

Bij samenwerking die de grenzen van de eigen werkomgeving overschrijdt, moet helder zijn hoe de patiëntveiligheid bewaakt wordt. Dat vraagt niet alleen kennis over elkaars expertise, maar ook duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en informatiestromen. Op de website van het VMS Veiligheidsprogramma vind je hier meer informatie over.

Deel jouw praktijkvoorbeelden!

Ken jij goede initiatieven van interprofessioneel werken en opleiden? Deel ze dan met ons via opleiding@demedischspecialist.nl. Zo krijgen we een gedeeld zicht op de lopende initiatieven en kunnen we de opgedane kennis en ervaring delen. Onder ondersteuningsmateriaal zijn op dit moment al verschillende projectomschrijvingen te vinden van initiatieven op het gebied van interprofessioneel opleiden.