Kaderbesluit

In het Kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen staan de globale, algemene eisen waaraan alle vervolgopleidingen moeten voldoen. Daarnaast geldt voor elk specialisme een Specifiek Besluit.

Individualisering opleidingsduur

In 2014 is het Kaderbesluit voor medisch specialisten voor het laatst gewijzigd. De wijzigingen geven meer mogelijkheden om de duur van de medisch-specialistische vervolgopleiding af te stemmen op de individuele aios. Door de nieuwe regelgeving wordt het mogelijk dat aios ‘zo lang als nodig en zo kort als verantwoord’ worden opgeleid. Dit zijn de vernieuwingen op hoofdlijnen:

  • De inhoud is leidend: de nieuwe regeling is gebaseerd op wat de aios daadwerkelijk aan competenties heeft ontwikkeld. Zowel de eerder (vóór de opleiding) verworven competenties als het sneller (tijdens de opleiding) verwerven van competenties kunnen leiden tot een korter opleidingstraject.  
  • Beoordeling door meest inhoudsdeskundige: de oordelend opleider beoordeelt, in samenspraak met de andere bij de opleiding betrokken opleiders.  
  • Toewijzing verkorting gebaseerd op praktijkbeoordeling: voorafgaand aan de opleiding maakt de opleider een inschatting. Aios en opleider stellen het opleidingsschema op, gebaseerd op de reeds verworven competenties van de aios. De daadwerkelijke beoordeling vindt plaats tijdens de opleiding, zodat de opleider een gefundeerd oordeel kan geven over de veronderstelde competenties.