Kwaliteitskader

Aan een medische vervolgopleiding worden zeer strenge eisen gesteld om de kwaliteit van de opleiding, de opleidingsinstelling én opleiders te waarborgen en steeds te verbeteren. Er geldt dan ook strikte regelgeving ten aanzien van de opleiding. Zo zijn opleidingsvisitaties verplicht en daarnaast hanteren opleidingen en instellingen een systeem van periodieke interne kwaliteitsbeoordeling.

Kwaliteitsindicatoren

Het Kwaliteitskader medisch-specialistische vervolgopleidingen is een document waarin aanvullend op de formele erkenningseisen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) wordt beschreven wat wordt verstaan onder kwaliteit voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Dit Kwaliteitskader is door de wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten ontwikkeld en werd op 1 januari 2021 van kracht. 

In het Kwaliteitskader worden kwaliteitsindicatoren beschreven voor alle actoren die bij de opleiding zijn betrokken. Zoals opleiders en opleidingsinstellingen, maar ook de aios en de wetenschappelijke verenigingen. Het kader is een praktijkgerichte handreiking, bedoeld als richtinggevend en ondersteunend bij het inrichten van een eigen kwaliteitscyclus van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. 

Download het Kwaliteitskader medisch-specialistische vervolgopleidingen