Beschikbaarheidbijdrage opleidingen in de ggz stijgt

18 september 2019

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een hogere beschikbaarheidbijdrage voor de opleiding tot klinisch geriater en psychiaters in ggz-instellingen. Opleiders en aios hopen nu de opleiding nog meer in te kunnen richten op de individuele ambities en wensen van de aios. Alsmede de kwaliteit van de opleiding nog beter te kunnen borgen. Ook is de verwachting dat deze nieuwe beschikbaarheidbijdrage daadwerkelijk kostendekkend is. 

De NVvP uitte al in 2015 haar zorgen over de ontoereikendheid van de vergoeding voor opleidingen in de ggz bij het ministerie van VWS. Des te meer reden voor de NZa om onderzoek naar de kostendekkendheid van beschikbaarheidbijdragen voor zes opleidingen in de ggz te starten in 2016. Dit onderzoek is door NZa uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van NVvP, NVKG en de Federatie Medisch Specialisten, die de NZa hebben geadviseerd over de praktijk en de kosten van het opleiden van aios. Voor de NZa was dit het eerste onderzoek naar de kosten van medisch specialistische vervolgopleidingen en de dekkingsgraad van de beschikbaarheidbijdrage.  

Dit jaar voerde de NZa een breder vooronderzoek uit. In dit vooronderzoek bracht de NZa in kaart hoe medisch specialistische vervolgopleidingen zijn georganiseerd, wie erbij betrokken zijn en wie welke kosten maakt. De tweede fase van dit onderzoek is gestart en moet in 2020 tot een eindrapport leiden. Hierin brengt de NZa aan VWS een advies uit over de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor alle 34 medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Ook in dit onderzoek participeert de Federatie namens haar leden om de NZa te adviseren. 

Meer weten? Lees dan het gehele NZa onderzoek Beschikbaarheidbijdrage van medisch specialistische vervolgopleidingen ggz of ga rechtstreeks naar de nieuwe vergoedingsbedragen beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2020.