Eerste ziekenhuizen gestart met TOKIO Traject

20 juni 2017

Als gevolg van de verminderde instroom van aios en de individualisering van de opleidingsduur (beide maatregelen vanuit het Opleidingsakkoord) kunnen er minder aios-uren ingezet worden tijdens de diensten. Tegelijkertijd wordt het werk dat verricht moet worden niet minder en willen instellingen dezelfde kwaliteit van zorg blijven leveren. Om instellingen te ondersteunen bij dit vraagstuk heeft de Federatie Medisch Specialisten het TOKIO Optimum Traject en Model ontwikkeld.

Het TOKIO Optimum Model is een online rekenmodel dat vakgroepen helpt om keuzes te maken in het samenstellen van de formatie van een of meerdere afdelingen. Het uitgangspunt wordt daarbij gevormd door de kwaliteitseisen die zij aan de zorg stellen. Met het model worden formaties, bestaande uit verschillende combinaties van in te zetten functionarissen, met elkaar vergeleken in relatie tot de gestelde kwaliteitseisen en de kosten. Zo kan een onderbouwde keuze gemaakt worden voor de formatiesamenstelling op korte en langere termijn.

Profiel procesbegeleider

Dit model staat niet op zich, maar is een onderdeel van een breder traject, waarbij in elf processtappen onder andere bepaald wordt aan welke eisen de zorg moet voldoen, welke activiteiten verricht moeten worden en welke functionarissen bevoegd zijn om deze activiteiten te verrichten. Om een TOKIO Traject te doorlopen is deskundige procesbegeleiding noodzakelijk. Hiervoor is een profielschets opgesteld.

Ondersteuning

De Federatie stelt het TOKIO Optimum Model gedurende de looptijd van project RIO kostenvrij beschikbaar. Inmiddels hebben al tien ziekenhuizen besloten om gebruik te maken van dit model en traject.  De procesbegeleiders die ze hiervoor aangesteld hebben kunnen op afstand advies krijgen bij het invullen en inzetten van het TOKIO Optimum Model. Ook zal de Federatie bijeenkomsten voor hen organiseren, waar ze kennis en ervaringen uit kunnen wisselen.

Gebruik maken van het TOKIO Optimum Model?

Ziekenhuizen (of gremia daarbinnen) die gebruik willen maken van het TOKIO Optimum Model, kunnen contact opnemen met dhr. R. (Ramon) van den Berg, projectleider Individualisering Opleidingsduur