Start van Plenaire Commissie Instellingsvisitaties RGS ‘De focus ligt op voortgang en verbetering’

22 november 2018

Minder vinkjes en meer vertrouwen. Dat is de kern van de Instellingsvisitaties RGS. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de nieuw opgerichte Plenaire Commissie Instellingsvisitaties RGS (PCI). Voorzitter Henk Sluiter: ‘Het gaat niet om controleren, maar om verbeteren.’

Op de website van de RGS vertelt internist-nefroloog Henk Sluiter over de Instellingsvisitaties RGS (voorheen het ‘verticaal visiteren’). “Bij deze nieuwe manier om toezicht te houden op de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen, worden alle opleidingsoverstijgende zaken in een instelling in één keer getoetst ”, aldus Sluiter. “Van de kwaliteitscycli van de individuele opleidingen en het interne kwaliteitssysteem voor de opleidingsoverstijgende taken, tot hoe de centrale opleidingscommissie functioneert en welke afspraken er zijn gemaakt in de governance code om de kwaliteit te borgen.”

Dezelfde blik

De Plenaire Commissie Instellingsvisitaties RGS (PCI) waar Sluiter voorzitter van is, speelt een belangrijke adviserende rol in dit proces. In deze multidisciplinaire club van 124 instellingsvisitatoren zitten medisch specialisten en aios, maar ook leden van de raad van bestuur van instellingen, onderwijskundigen en leerhuismanagers. Uit dit reservoir van visitatoren worden de visitatiecommissies voor instellingsvisitaties samengesteld. Sluiter: “De PCI zorgt dat die allemaal met dezelfde blik naar zaken kijken, weten wat te bevragen en hoe de antwoorden te interpreteren.” Vervolgens voorziet de PCI elk visitatierapport van een voorlopig advies en rapporteert aan de RGS. “Die neemt dan het uiteindelijke besluit om een certificering te geven. Deze werkwijze wordt waarschijnlijk ook opgenomen in het nieuwe Erkenningensysteem van het CGS.”  

Minder administratielast

Sluiter verwacht dat de nieuwe manier van visiteren een kwaliteitsverbetering brengt, maar ook papierwerk gaat schelen. “Het is aan het begin wat meer werk omdat je bijvoorbeeld de governance code moet opstellen en je afspraken moet maken. Maar vervolgens hoeven opleidingsoverstijgende zaken niet meer bij elke visitatie van een individuele vervolgopleiding opnieuw besproken en bewezen te worden. Dat scheelt veel tijd, administratielast en dubbel werk. Ook zijn er minder reglementen nodig waarin je op detailniveau van alles moet overleggen aan de RGS.”