Plan van aanpak en onderwerpen deelproject Opleidingsstructuur

Plan van aanpak

Dit deelproject van opleiden 2025 heeft als doel een plan voor de opleidingsstructuur op te leveren waardoor de juiste zorg op de juiste plek geïntegreerd wordt in de medisch-specialistische vervolgopleiding. De behoefte van de patiënt wordt als uitgangspunt genomen, ook in de opleiding, waarbij verschillende zorgprofessionals in het netwerk op verschillende momenten waardevolle zorg kunnen toevoegen voor de individuele patiënt.

Werkwijze

Eind 2019 is de werkgroep Opleidingsstructuur gestart met de inventarisatie van punten die van belang zijn voor de vormgeving van medisch specialistische vervolgopleidingen. Daarnaast wordt nagedacht over een toekomstige structuur van de medisch-specialistische vervolgopleiding. Een structuur die inspeelt op de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door middel van netwerkzorg. 

Consultatierondes en interviews

In 2020 en begin 2021 hebben consultatierondes en interviews plaatsgevonden met experts die hun visie hebben gedeeld met de werkgroep. Hieronder staat een overzicht van de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen en de experts die we hebben gesproken.

 

22-01-20 Wat gaat er vooraf aan de MSVO, geneeskunde, studie, aniosschap Marjolein van de Pol (opleidingsdirecteur Geneeskunde RadboudUMC Nijmegen): Raamplan 2020
Marit Smink (anios kindergeneeskunde) en Kèren Zaccai (aios urologie, voorzitter DJS): van basisarts naar aios 2020
 
03-03-20 Inspelen op de toekomstige zorgvraag Robert Vonk: (RIVM, senior advisor Raad voor de Volksgezondheid), de Volksgezondheid Toekomst Verkenning
25-05-20 Technologische innovaties Prof. Marlies Schijven (hoogleraar Chirurgie en deskundige op het gebied van e-health van Amsterdam UCM, bij VWS aangesteld tot Chief Medical Information Officer)
08-07-20 Generatie Y en manier van leren Miriam Boer (manager Leerhuis Antoni van Leeuwenhoek)
20-08-20 Europese regelgeving Prof. Rijk Gans en Dr. Huib Cense, (leden Council UEMS)
13-10-20 Brainstormen: beroepsprofiel medisch specialist Freek Braam (physician assistant en bestuurslid NAPA)
01-12-20 Netwerkgeneeskunde Marieke Bolk (deelprojectleider Opleiden 2025: Interprofessioneel opleiden)
Karin Kaasjager (opleider en internist UMC Utrecht)
Pauline Koeleman (Hogeschoolhoofddocent Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam, opleiding Verpleegkunde) en Marieke de Ruiter (Onderwijscoördinator honourslijn Geneeskunde en Docent - Onderzoeker Hogeschool van Amsterdam, opleiding Verpleegkunde)
 
19-01-20 Financiering medische vervolgopleidingen Victor Slenter (directeur capaciteitsorgaan)
Marijke Folkertsma (projectleider beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen) en Michaël Hochheimer (project kostenonderzoek beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen NZA)
Pieter Havelaar (coördinator medische vervolgopleidingen VWS)
 
23-03-21 Toekomstige zorgvraag patiënt Marjan ter Avest, directeur en bestuurder MIND


De werkgroep heeft 14 ontwikkelingen in zorg en opleiding geïdentificeerd. Dit zijn naast ontwikkelingen in vakinhoud en -werkwijze ook nieuwe rol-invullingen die in het beroepsprofiel van de medisch specialist van na 2025 een plek zouden moeten hebben. 

 

Herijking rol medisch specialist

Tijdens de inventarisatie is ook de herijking van de rol van de medisch specialist aan bod gekomen. Het beroepsbeeld van de medisch specialist is door alle ontwikkelingen in het vak en de zorg er niet duidelijker op geworden. Er wordt van de medisch specialist in 2025 en verder gevraagd om over de grenzen van het eigen specialisme in netwerken rond de patiënt te functioneren. Om opleiders en aios in de praktijk te helpen om keuzes te maken en concrete leerdoelen in die richting te stellen, helpt het om het beroepsbeeld van de nabije toekomst nader te beschrijven. Dat geeft antwoord op de vraag ‘Waartoe leiden we op?’, in alle mogelijkheden en nuances die het vak van medisch specialist kent. 

Vaststellen opleidingsstructuur

In de werkgroep worden de punten die van belang zijn voor de opleidingsstructuur vastgesteld. Deze punten vormen de basis voor een plan van de toekomstige opleidingsstructuur, die samen opleiden stimuleert en de aios in staat stelt interprofessionaliteit en adaptiviteit te ontwikkelen. Dit plan bediscussiëren we vervolgens in focusgroepen met betrokken stakeholders. Na vaststelling van het plan, wordt de toekomstige opleidingsstructuur verder uitgewerkt. 
 

Resultaten

Er wordt gewerkt aan de volgende resultaten:

  • Inventarisatie van elementen die nodig zijn om de juiste zorg op de juiste plek in de opleidingsstructuur te borgen.
  • Een ontwerp voor een opleidingsstructuur die aansluit bij de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door middel van netwerkzorg. Dit ontwerp speelt ook in op de benodigde flexibiliteit en toegankelijkheid van medisch specialisten.
  • Creëren van draagvlak voor interprofessioneel werken en opleiden, ter ondersteuning van de integratie van de juiste zorg op de juiste plek in de medisch-specialistische vervolgopleidingen.
  • Herijkt beroepsprofiel van de medisch specialist.

Lees meer over het deelproject Opleidingsstructuur