Profileren

Een medisch specialist houdt zich naast de patiëntenzorg ook bezig met vraagstukken rond zorginnovatie, - organisatie en kwaliteitsverbetering. Daarom wordt in de opleiding ook aandacht besteed aan maatschappelijke en organisatorische onderwerpen. Wanneer je als aios specifieke talenten of ambities hebt op zo’n thema, kun je je hiermee profileren.

Naar een individueel profiel

Tot voor kort bestond die profileringsruimte alleen op medisch inhoudelijke onderwerpen in de vorm van een differentiatie, verdieping of een aandachtsgebied. Tegenwoordig maakt ook de ontwikkeling van competenties op actuele thema’s onderdeel uit van de medische vervolgopleidingen. Daarnaast bieden opleidingen aios de mogelijkheid en de tijd om zich verder in deze thema’s te verdiepen of te specialiseren. Zo kun je als aios een individueel profiel ontwikkelen.

Ontwikkelingsniveaus per thema

Per thema kun je je tot verschillende niveaus ontwikkelen. De basis moet door alle aios worden bereikt. Afhankelijk van je persoonlijke ambities en ontwikkelmogelijkheden kun je je na het basisniveau in een of meerdere thema’s profileren. Hierover maak je afspraken met je opleider, die je vast kan leggen in het Individueel Opleidingsplan.

Inbedden in landelijk opleidingsplan

Wetenschappelijke verenigingen kunnen ervoor kiezen actuele thema’s en de mogelijkheid voor aios om zich in thema’s te profileren op te nemen in het landelijk opleidingsplan. Dit biedt houvast voor aios en opleiders.  

In de handreiking ‘Individuele profilering en actuele thema’s in de medische vervolgopleidingen, lees je meer over dit onderwerp. Bij deze handreiking hoort een praktische uitwerking voor wetenschappelijke verenigingen. Bij het ondersteuningsmateriaal vind je ook een aantal praktijkvoorbeelden van profileren.