Regelgeving Eerder Verworven Competenties

Regelgeving A1, B9, B11, B13 Kaderbesluit

a. Algemeen en aanvraag

Vrijstelling: De ontheffing van de verplichting deel te nemen aan een gedeelte van de opleiding omdat de aios voor dat gedeelte beschikt over eerder verworven competenties. Regeling vrijstelling door de RGS is vervallen. Het voorleggen van het IOP en IOS aan de opleider geldt als aanvraag voor vrijstelling indien er sprake is van Eerder Verworven Competenties

Betekenis voor actor(en)

Wetenschappelijke vereniging (Concilium)

Neemt procedure vrijstelling op grond van eerder verworven competenties op in landelijk opleidingsplan.

Aios

 • Vraagt vrijstelling bij opleider aan.
 • Maakt voorafgaand aan de opleiding het IOP en IOS, houdt daarbij rekening met EVC’s.
 • Maakt opgedane eerdere ervaring inzichtelijk en doet aanvraag bij opleider (legt IOP/IOS voor aan opleider).
 • Onderbouwt aanvraag met documenten.
 • Neemt die documenten op in portfolio.
 • Neemt besluit opleider op in portfolio

Oordelend Opleider

Beslist over aanvraag aios.

Toelichting

 • De vrijstellingsregeling is vervangen door de regeling individualisering opleidingsduur die het mogelijk maakt rekening te houden met reeds verworven competenties. Op die wijze kan de ervaren of excellente aios de opleiding in een kortere duur voltooien.
 • Regelgeving bevat geen criteria voor vrijstelling meer.
 • Er geldt geen termijn meer waarbinnen de kennis en ervaring moet zijn opgedaan.
 • Indien de aios reeds ervaring heeft opgedaan kan de aios aan de (oordelend) opleider een aantal documenten aanleveren zodat deze ervaring kan worden verdisconteerd in de opleiding.
 • Deze documenten vormen de grondslag voor de individualisering van de opleidingsduur en maken deel uit van het portfolio.
 • Zie voor inhoud aanvraag: aanbevelingen van de Commissie vrijstelling.

Regelgeving A1, B9, B11, B13 Kaderbesluit

b. Beoordeling door de opleider

Met inachtneming van het doel van de regeling wordt beoordeeld of de opgedane ervaring, ongeacht hoelang en in welke setting, relevant is voor het specialisme en welke relevante competenties de arts wordt geacht reeds te beheersen. Bij deze beoordeling wordt het opleidingsplan dan wel het regionale of lokale opleidingsplan als kader gehanteerd.

Betekenis voor actor(en)

Opleider

 • Beoordeelt aanvraag vrijstelling rekening houdend met de eisen die de regelgeving daaraan stelt:
  • Is opgedane ervaring relevant voor het specialisme?
  • Hanteert het opleidingsplan dan wel het regionale of lokale opleidingsplan als kader
  • Ziet erop toe dat ondanks vrijstelling nog steeds wordt voldaan aan de Europese minimumnorm qua duur en erkende opleidingssetting.
 • Houdt zich bij beoordeling aan de procedurele eisen van twee beoordelingsmomenten:
 1. Licht beoordelingsmoment voorafgaand aan opleiding op basis van stukken, introductiegesprek en in samenspraak met andere opleiders.
 2. Zwaar beoordelingsmoment tijdens opleiding gebaseerd op minimaal twee voortgangsgesprekken.

Toelichting

 • Voor de totstandkoming van het besluit van de opleider gelden procedurele eisen. Zie bijlage 3 in de samenvatting regelgeving voor de beschrijving van de procedure.
 • De opleiding dient minimaal aan de eisen opgenomen in Richtlijn 2005/36/EG te voldoen, qua duur en qua erkende opleidingssetting.

Regelgeving A1, B9, B11, B13 Kaderbesluit

c. Opleidingsbesluiten in het kader van vrijstellingen 

 • Instemmen met het IOS (vaststelling van de aanvraag; B9, lid 3g).
 • Afwijzen van het IOS (afwijzen van de aanvraag; B9, lid 3g).
 • Instemmen met wijzigingen in het IOS (B11, lid 1).
 • Afwijzen van wijzigingen in het IOS (B11, lid 1).
 • Ongedaan maken van wijzigingen in het IOS (B13, lid 6)

Betekenis voor actor(en)

Aios

 • Neemt besluiten op in het eigen portfolio.
 • Zorgt voor tijdige berichtgeving van wijziging IOS aan de RGS.

Opleider

 • Bij afwijzen vrijstelling of ongedaan maken verleende korting geeft hij een schriftelijke onderbouwing van zijn besluit aan de aios.
 • Wijst aios op de geschillenprocedure.

Toelichting

 • Opleidingsbesluiten worden genomen door de oordelend opleider.
 • Oordelend opleider is de opleider waar de aios het langst in opleiding is, tenzij in onderling overleg een andere opleider is aangewezen.
 • Indien zich problemen voordoen tussen opleider en aios bij effectuering van de aanvraag staat de geschillenregeling open conform hetgeen is bepaald in de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG.
 • De geschillenprocedure met daarbij behorende termijnen is bij beide beoordelingsmomenten van toepassing.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Vivienne Schelfhout
  Vivienne Schelfhout

  Directeur Opleiding, Wetenschap & Innovatie

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail