Regelgeving individueel opleidingsplan

Regelgeving: A1, B4, B8, B9 Kaderbesluit

Definitie: Het individueel opleidingsplan is een uitwerking van het landelijke opleidingsplan en het lokale of regionale opleidingsplan op individueel niveau van de aios dat door de aios en de opleider of lid van de opleidingsgroep voor (het betreffende gedeelte van) de opleiding wordt opgesteld.

 • Voor aanvang van de opleiding stelt de aios in overleg met de oordelend opleider en de bij de opleiding betrokken opleiders een individueel opleidingsplan op, gebaseerd op eventueel reeds verworven competenties van de aios.
 • De aios draagt zorg voor de onderbouwing van de eerder verworven competenties.

Betekenis voor actor(en)

Aios

 • Draagt zelf verantwoordelijkheid voor eigen leerproces.
 • Stelt zijn IOP bij aanvang van de opleiding op dat is gebaseerd op EVC.
 • Doet dit in overleg met de opleider of lid van de opleidingsgroep.
 • Draagt zorgt voor de onderbouwing van de EVC (documenten).
 • Onderhoudt het IOP gedurende zijn opleiding.

(Oordelend) Opleider

 • Stelt beginniveau van de aios vast op basis van stukken (onderbouwing van EVC) en introductiegesprek met de aios.
 • Overlegt met de aios over de invulling van het IOP.
 • Ziet erop toe dat dit aansluit op het landelijk/lokaal/regionaal opleidingsplan.
 • Beoordeelt tijdens de opleiding de voortgang in het ontwikkelen in competenties.
 • Beoordeelt en toetst of de aios de veronderstelde competenties op het vereiste niveau beheerst.

Toelichting

 • In het individueel opleidingsplan en het opleidingsschema dat daaruit voortvloeit zijn de reeds verworven competenties verdisconteerd. Dit impliceert dat de opleider zowel de voortgang beoordeelt in het ontwikkelen van de competenties die bij het betreffende opleidingsonderdeel behoren, als beoordeelt en toetst of de aios de veronderstelde competenties op het vereiste niveau beheerst.
 • Het IOP heeft geen voorgeschreven vorm.
 • Het IOP (en het IOS als uitvloeisel daarvan) is bedoeld als groeidocument en hoeft dan ook niet de volledige opleidingsperiode te beslaan.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Vivienne Schelfhout
  Vivienne Schelfhout

  Directeur Opleiding, Wetenschap & Innovatie

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail