Regelgeving individueel opleidingsschema

Regelgeving A1, B8, B9, B11 Kaderbesluit

a Algemeen

Definitie: Een binnen het opleidingsplan, het CCMS Kaderbesluit en het specifieke besluit passend overzicht van:

 • de begin- en einddatum,
 • de volgorde en
 • de locaties(s) van (onderdelen van) de opleiding van aios.

Eisen (inhoudelijk en procedureel):

 • Voor aanvang van de opleiding stelt de aios in overleg met de oordelend opleider en de bij de opleiding betrokken opleiders naast het IOP ook een opleidingsschema op (B8).
 • Bij de aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister moet de aios het opleidingsschema indienen bij de RGS.
 • Dat schema moet de schriftelijke instemming van de oordelend opleider hebben.
 • Indien van toepassing wordt bij het opleidingsschema aangegeven in welke instelling en in welke periode al competenties werden verworven. (B9)
 • Wijzigingen (bijv. vanwege sneller verworven competenties, deeltijd of onderbrekingen in de opleiding) in het opleidingsschema of aanvullingen daarop behoeven altijd de toestemming van de opleider en moeten tijdig worden doorgegeven aan de RGS. (B11)
 • Indien over het besluit betreffende het opleidingsschema verschil van mening ontstaat tussen aios en oordelend opleider, wijst de oordelend opleider de aios op de geschillenprocedure.

Betekenis voor actor(en)

Aios

 • Stelt het IOS bij aanvang van de opleiding op (vloeit voort uit het IOP)
 • Doet dit in overleg met de opleider of lid van de opleidingsgroep
 • Verwerkt EVC in het schema (inclusief vermelding van de betreffende instelling en periode)
 • Zorgt voor schriftelijke instemming van de opleider met het schema
 • Overlegt het schema aan de RGS bij inschrijving in het opleidingsregister
 • Onderhoudt het IOS gedurende zijn opleiding, zorgt voor instemming van de opleider bij wijzigingen
 • Geeft wijzigingen tijdig door aan de RGS (via ‘Mijn RGS’)

(Oordelend) Opleider

 • Ziet erop toe dat in samenspraak met de betrokken opleiders een IOS wordt opgesteld.
 • Ziet erop toe dat – indien van toepassing – op de juiste wijze rekening is gehouden met EVC.
 • Vergewist zich ervan dat indien sprake is van een kortere opleidingsduur wordt voldaan aan de Europese minimumnorm.
 • Geeft schriftelijk akkoord op het schema (= opleidingsbesluit van de oordelend opleider).
 • Ziet erop toe dat de aios relevante wijzigingen in zijn IOP verwerkt in het IOS en dit meldt aan de RGS (via ‘Mijn RGS’).
 • Wijst de aios bij een geschil op de geschilprocedure.

Toelichting

 • Uit het opleidingsschema blijkt of eventueel eerder verworven competenties zijn verwerkt. Indien er sprake is van kortere opleidingsduur op basis van eerder verworven competenties dient de oordelend opleider zich ervan te vergewissen dat wordt voldaan aan de Europese minimumduur. Voor die beoordeling is van belang dat een aios de minimale duur in een erkende setting heeft doorgebracht. Deze beoordeling is uiteindelijk ook van belang voor de afgifte van het diploma door de RGS. Om die reden is zinvol om vast te leggen in welke instelling reeds competenties werden verworven.
 • De aios volgt veelal zijn opleiding in meerdere inrichtingen bij verschillende opleiders.
 • Uit de instemming van de oordelend opleider blijkt de betrokkenheid van alle bij de opleiding betrokken opleiders
 • De opleider ziet er op toe dat de aios zo lang als nodig en zo kort als verantwoord wordt opgeleid, waarbij de eindcompetenties door de aios behaald kunnen worden. Tegen die achtergrond beoordeelt de opleider of de door de aios inzichtelijk gemaakte reeds verworven competenties kunnen leiden tot verkorting van de opleidingsduur.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Vivienne Schelfhout
  Vivienne Schelfhout

  Directeur Opleiding, Wetenschap & Innovatie

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail