Uitvoering en monitoring Opleidingsakkoord

Onder ‘Ondersteuningsmateriaal’ zijn de meest recente rapporten opgenomen over de gemiddelde opleidingsduur per opleiding. Dat zijn nu de rapporten over het uitstroom- en het instroomcohort 1-1 tot 31-12-2019.

Verschillende partijen werken aan de uitvoering van de overeengekomen bezuinigingsmaatregelen:

  • Het College Geneeskundige Specialismen heeft een Kaderbesluit vastgesteld dat sinds 1 juli 2014 van kracht is. Hiermee wordt het mogelijk om een verkorting van de opleidingsduur toe te kennen op basis van eerder of tijdens de opleiding verworven competenties.

Om deze verkorting in de praktijk te faciliteren zijn twee projecten gestart:

  • Individualisering Opleidingsduur van de Federatie Medisch Specialisten: onderzoekt de manieren waarop de opleiding tot medisch specialist op individuele basis kan worden versneld. Informeert de diverse betrokkenen en ondersteunt bij de implementatie in de dagelijkse praktijk.
  • Dedicated Schakeljaar van de NFU: richt zich op de ontwikkeling en implementatie van een beter op de vervolgopleiding aansluitend derde masterjaar, het zogeheten Dedicated Schakeljaar. 
  • De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) past haar toezichthoudende activiteiten aan op de nieuwe regelgeving rond individualisering van de opleidingsduur. Daarbij werkt de RGS nauw samen met project Individualisering Opleidingsduur.

Monitoring

Hoe staat het met de duur van de opleidingen? Blijven ze gelijk of worden ze al korter? Om te bekijken of het veld op koers ligt met de afspraken uit het Opleidingsakkoord, wordt periodiek per opleiding per OOR bekeken wat de gemiddelde duur van de opleiding is.

Rapportages

De RGS levert halfjaarlijks rapportages op over de gemiddelde opleidingsduur van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. De cijfers gaan over het laatste jaar-uitstroomcohort en het laatste jaar-instroomcohort, met de gemiddelde opleidingsduur per opleiding en OOR, aangevuld met de gronden voor vrijstelling en het aantal maanden verkorting per opleidingsonderdeel. Ook levert de RGS een rapport op over het aantal oordelend opleiders per opleiding per OOR. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele aios of oordelend opleiders.

Individueel Opleidingsschema

De RGS maakt de rapportages op basis van de individuele opleidingsschema’s van aios. Deze schema’s, samen met de vrijstellingsgronden en verkorting in maanden per opleidingsonderdeel, zijn de basis van de rapportages over de gemiddelde opleidingsduur.