Visitatie

Kwaliteit staat bij de geneeskundige vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken, wordt elke opleiding gevisiteerd. In principe gebeurt dat eens in de vijf jaar, zo nodig vaker.

Continue verbetering stimuleren

Doel van de opleidingsvisitatie is om te beoordelen of de opleiding (opleider, plaatsvervangend opleider, opleidingsgroep en opleidingsinrichting) voldoet aan de eisen en verplichtingen zoals die door het College Geneeskundige Specialismen zijn vastgelegd in het Kaderbesluit en het Specifieke Besluit. De visitatiecommissie beoordeelt dus of de opleiding en alle actoren voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast is de visitatie erop gericht om opleidingsgroepen te stimuleren tot continue verbetering.

Wie zitten er in de visitatiecommissie?

De visitatiecommissie bestaat uit minimaal twee medisch specialisten en bij voorkeur een aios, allen afkomstig uit het medische specialisme of profiel dat wordt gevisiteerd. De visitatoren treden op als adviseur van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De RGS beoordeelt of een opleiding (opleider, plaatsvervangend opleider, opleidingsgroep en opleidingsinrichting) wettelijk erkend wordt of blijft.

(Bij)scholing vistatoren

Beginnend vistatoren worden door de RGS getraind in de kneepjes van het vak met de basiscursus voor vistatoren. Voor vistatoren die al meer ervaren zijn, is er een e-learning ontwikkeld (vervolgcursus) om o.a. vaardigheden te blijven trainen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de medische vervolgopleidingen.

Proefvisitatie

In sommige klinieken is het gebruikelijk dat een aantal weken voorafgaand aan de visitatie een zogeheten proefvisitatie of interne audit plaatsvindt. Een proefvisitatie of audit kan helpen in de voorbereiding op de ‘echte’ visitatie.

Meer weten over dit onderwerp

  1. Ide Heyligers
    Ide Heyligers

    Orthopedisch chirurg en RGS-secretaris