Workshops

13 dec 2017
MMV-congres 2017: Inspireren, profileren, excelleren! CONGRESCENTRUM NBC, NIEUWEGEIN

Workshops:

Deelnemers aan een workshop gaan actief aan de slag met een relevant thema uit de dagelijkse praktijk. Via verschillende werkvormen worden concrete vaardigheden en praktisch toepasbare kennis opgedaan.

Er zijn dit jaar 3 workshoprondes, maar niet alle workshops en symposia worden drie keer gegeven. In het programmaboekje dat half juni verschijnt staat aangegeven in welke ronde iedere workshop wordt gegeven.

* Dit zijn herhalingen van workshops die op eerdere MMV-congressen zeer populair waren.

1

PROFESSIONEEL GEDRAG EN PROFESSIONELE IDENTITEITSVORMING

Relevant voor:

OPL

Elke opleider komt hem of haar tegen; de aios waarmee het allemaal niet zo lekker loopt. Tijdens de stafvergadering vallen termen als (on)professioneel gedrag en professionele identiteitsvorming. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? In deze workshop ontrafelen we deze termen aan de hand van eigen casuïstiek. Met behulp van praktisch toepasbare modellen leren de deelnmers hoe je een vruchtbaar gesprek kan hebben met een aios die (tijdelijk) minder goed functioneert.

2

OMGAAN MET PERFECTIONISME *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Perfectionisme komt nogal eens voor bij artsen. Het motiveert mensen om het beste uit zichzelf te halen, maar kan ook doorschieten en leiden tot hoge werkdruk, een verstoorde werk-privébalans of zelfs uitval. Om daadwerkelijk te kunnen excelleren en geen onnodige energie te verliezen aan perfectionisme is coaching een belangrijk instrument. Tijdens deze workshop gaan aios en opleiders aan de slag met een aantal fabels en feiten over perfectionisme. Je maakt kennis met manieren om het gesprek hierover aan te gaan en krijgt concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk.

3

VERWONDER EN VERBETER *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Het ‘Verwonder en Verbeter’-project is een krachtig instrument in de opleiding waarmee aios leiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen en ervaring opdoen met het verbeteren van processen binnen de eigen afdeling. Aios leren hiermee dat zij, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van zorg. In deze workshop maak je kennis met concrete voorbeelden uit de praktijk en krijg je tips hoe je dit binnen de opleiding kan implementeren.

4

BOUWEN AAN EEN GOEDE RELATIE TUSSEN AIOS EN OPLEIDER

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Om een aios te laten excelleren is een goede relatie tussen opleider en aios cruciaal. Maar het opbouwen en onderhouden van die relatie is niet altijd eenvoudig. De aios heeft ruimte nodig om te kunnen leren, maar de opleider moet zicht hebben op wat de aios doet. Aios en opleider zijn beiden gebaat bij wederzijds vertrouwen, en hebben beiden een rol in het opbouwen en in stand houden hiervan. Hoe breng je in een dynamische klinische context een goede relatie tot stand, en hoe zorg je dat deze gehandhaafd blijft? In deze workshop gaan de deelnemer actief met deze vragen aan de slag, leidend tot concrete en praktische tips.

5

GEÏNTENSIVEERD BEGELEIDINGSTRAJECT *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

In het functioneren van aios kunnen zich situaties voordoen die een goede voortgang van de opleiding in de weg staan. Voor opleider en aios is het belangrijk dat deze situaties niet stagneren, dat er duidelijkheid komt en dat adequate oplossingen worden gevonden. In deze workshop leer je hoe een geïntensiveerd begeleidingstraject daarbij kan helpen.

6

ONTWIKKEL JEZELF MET EEN IOP! *

Relevant voor:

AIOS

Haal meer uit het individueel opleidingsplan (IOP). Hoe zorg je ervoor dat het een lust wordt en geen last? Hoe beschrijf je op een concrete en meetbare wijze leerdoelen? Hoe werk je aan de verschillende competenties? In deze workshop krijg je praktische tips en handvatten om het opleidingsplan voor je te laten werken.

7

LEIDINGGEVEN AAN OPLEIDINGSGROEPEN *

Relevant voor:

OPG, OPL

Je bent een ervaren opleider en functioneert in een opleidersgroep. Over welke eigenschappen moet de formele opleider beschikken om dat te realiseren? Heeft de opleidersgroep meer aan een kapitein, een beschermer, een professional of juist een teamplayer? Uit onderzoek blijkt dat deze vier profielen kenmerkend zijn voor de wijze van leidinggeven. Tijdens deze workshop verken je de profielen, is er tijd voor reflectie en ontwikkel je ideeën ter verbetering het leiderschap binnen de opleidingsgroep.

8

MEDISCH LEIDERSCHAP: STOP TALKING, START WALKING! *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Hoe zorg je ervoor dat een breed thema als medisch leiderschap, concreet genoeg wordt om de vervolgstap naar de praktijk te kunnen maken? Tijdens deze workshop wordt het pad hiervoor dat vanuit de Federatie ontwikkeld is gepresenteerd, worden recente landelijke en internationale ontwikkelingen gedeeld en komt aan de hand van een best practice aan de orde hoe een vertaling naar de praktijk daadwerkelijk in gang kan worden gezet.

9

BEKWAAM VERKLAREN MET EPA’S: INSPIRATIE DOOR EN VOOR DE PRAKTIJK

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Een cruciaal onderdeel van de opleiding is het bekwaam verklaren. Wanneer is een aios bekwaam genoeg om iets zelfstandig te mogen doen? Hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat: de individuele opleider of de hele vakgroep? En welke verantwoordelijkheden heeft de aios in dit proces? In deze workshop wordt ingegaan op het bekwaam verklaren op basis van Entrustable Professional Activities (EPA’s) die in de opleidingsplannen per specialisme beschreven staan. Collega-opleiders vertellen hoe zij in de praktijk omgaan met dit proces, waar ze tegenaan gelopen zijn en welke oplossingen ze vonden.

10

PATIËNTVEILIGHEID IN DE PRAKTIJK *

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Just Culture en Safety2 gaan over een andere manier denken over patiëntveiligheid. In plaats van te focussen op wat er fout gaat, kijk je vooral ook wat er goed gaat binnen een afdeling en wat hiervan te leren valt. Zo creëer je een omgeving waarin je weliswaar verantwoording aflegt, maar ook ruimte hebt om te leren. Maar hoe pas je dit toe in de praktijk? Hoe krijg je je aios, opleidingsgroep en opleider mee in deze andere manier van denken? De werkgroep patiëntveiligheid van de Federatie heeft een toolkit gemaakt met concrete handvatten en laat je hier tijdens deze workshop mee kennis maken. Na afloop kun je zelf met deze toolkit aan de slag binnen de opleiding(-sgroep).

11

REGIE NEMEN VOOR OPLEIDERS *

Relevant voor:

OPL

Als aanvoerder van de opleidingsgroep wordt van je verwacht dat je het opleidingsklimaat bevordert, de kwaliteit van de opleiding bewaakt en verbetert én zorgt voor een adequate organisatie van de opleiding als geheel. Kortom: het oppakken van de regierol. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat gaat je makkelijk af en wat vind je lastig? In deze workshop verdiept je je in dit thema, wissel je ervaringen uit met collega-opleiders en doe je inzichten op die helpen in de eigen praktijk.

12

TALENTWAARDEREND OPLEIDEN, OOK IETS VOOR JOU?!

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De kans om te floreren en excelleren is groter wanneer je focust op talenten in plaats van op zwakke punten. In deze workshop kom je er aan de hand van de ‘StrengthsFinder’-test (die je voorafgaand aan de workshop invult) achter waar jouw talenten liggen en hoe je deze het beste tot uiting kan laten komen. Ook krijg je praktische handvatten hoe je talentwaarderend kunt opleiden of opgeleid kunt worden. Deze workshop is een inspirerend vervolg op de plenaire sessie ‘Iedereen heeft talent!’

13

ONDERHANDELEN – WHAT IS YOUR BATNA?

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Goed kunnen onderhandelen wordt steeds belangrijker binnen de zorg, niet alleen voor bestuurders maar ook voor artsen. Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers inzicht in de essenties van een goede onderhandeling en de processen die zich afspelen bij de tegenpartij. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Harvard methode "Getting to Yes" en een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze cases krijg je voorafgaand aan het congres ter voorbereiding toegestuurd (tijdsinvestering vooraf: half uur).

14

PROFILEREN DOE JE ZO

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Wat is profileren eigenlijk? Welke mogelijkheden biedt dit aan aios? En hoe begeleid je aios die willen profileren op het gebied van medisch leiderschap, wetenschap of bijv. onderwijs? In het land zijn diverse manieren ontwikkeld waarop profilering ingebed kan worden in de opleiding. In deze workshop worden best practices gedeeld, krijgen de deelnemers informatie over profileren en handvaten om profilering vorm te geven binnen de eigen afdeling, organisatie of regio.

15

HET LEREN VERBREDEN MET E/EFFECT: DE AFDELING IN THE LEAD!

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

We zien het terug in vrijwel alle visiedocumenten over de specialist van de toekomst: artsen hebben, naast hun rol als behandelaar, ook een rol als coach of adviseur, naar zowel patiënten als naar collega’s. Het werken in teamverband, met verschillende zorgprofessionals, in een cultuur waarin elkaar aanspreken en feedback geven vanzelfsprekend is, wordt steeds belangrijker. Hoe kunnen feedbackinstrumenten als de EFFECT (in eerste instantie vooral gericht op de kwaliteit van individuele supervisoren) bijdragen aan deze bredere cultuurverandering? Welke maatwerkvarianten zijn denkbaar om recht te doen aan verschillen tussen opleidingsgroepen, specialismen en professies? Is het een kwestie van ‘Jong geleerd is oud(er) gedaan’ en hebben we dus bijvoorbeeld een EFFECT nodig voor co’s? En hoe stimuleren we dat er uiteindelijk wel echt iets met de feedback in praktijk wordt gedaan? Deze en vele andere vragen staan centraal in deze workshop.

16

ONE MINUTE COACHING

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Hoe krijg je collega’s in beweging, kun je hun mentale stemming beïnvloeden en haal je meer uit jezelf en uit anderen? Tijdens deze workshop ga je na een korte introductie in gedachtegang en methodologie, actief aan de slag met coaching en worden verschillende communicatietechnieken ingezet om anderen te begeleiden door te inspireren, complimenteren, confronteren en provoceren.

17

EEN STERK WERK- EN LEERKLIMAAT

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Uit onderzoek blijkt dat organisaties met een goed leerklimaat betere kwaliteit van zorg en diensten leveren. Er heerst een open en inspirerende leeromgeving waar nieuwe ideeën, reflecteren en fouten maken verzilverd worden tot nieuwe oplossingen en een betere dienstverlening. Maar wat vraagt een goed leerklimaat van de individuele zorgprofessional? Want leren en excelleren gaat hoe dan ook niet zonder de ander. In deze workshop maak je allereerst kennis met het leerklimaat vanuit wetenschappelijk perspectief. Vervolgens kijken we naar een aantal indicatoren van een matig leerklimaat in een organisatie of team. Tot slot komen we met elkaar tot praktische tips en oplossingen.

18

OPLEIDEN VAN EXCELLENTE AIOS TOT EXCELLENTE PROFESSIONAL

Relevant voor:

OPG, OPL

Aios die onder gemiddeld presteren worden vaak intensiever begeleid, maar wat doen we met de aios die bovengemiddeld of zelfs excellent scoren? Worden deze ook op hun excellente niveau begeleid, en bieden we ze wel voldoende uitdaging? In deze workshop besteden we aandacht aan het herkennen van talent en excellentie, het onderscheiden van perfectionisme en voorkomen van "onderpresteren". Daarna oefenen we methodieken waarmee je als opleider de begeleiding van deze aios in de praktijk kan optimaliseren.

19

INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN TUSSEN 1e EN 2e LIJN

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Er gebeurt veel in de gezondheidszorg: er komen steeds meer patiënten met multimorbiditeit, de schotten tussen de 1e en 2e lijn vallen weg, zorg wordt steeds vaker overgedragen naar de eerste lijn. Hoe bereid je aios voor op deze ontwikkelingen?

In het Radboudumc wordt interprofessioneel onderwijs geboden aan aios Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Klinische Geriatrie. Het thema van dit onderwijs is ‘samenwerken in de 1e lijn rond kwetsbare ouderen’. Via dit onderwijs leren aios elkaars professie kennen en proactief elkaars (en andere) disciplines betrekken om de meest passende zorg te kunnen bieden aan de patiënt. Aios leren hiermee zichzelf te profileren.

Tijdens deze workshop ervaar je zelf een deel van dit interprofessionele onderwijs, ontdek je lacunes en kansen in interprofessionele samenwerking en krijg je praktische tools om direct mee aan de slag te gaan.

20

DUURZAME INZETBAARHEID VAN AIOS DOOR CAPABILITY-BENADERING

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De afgelopen jaren zijn we anders naar werk gaan kijken. Werk is meer dan alleen een manier om geld te verdienen. Amartya Sen, professor in economics op Harvard en Cambridge, spreekt in dit kader over capability. Dit zijn volgens hem de mogelijkheden waarover mensen beschikken om te zijn wie ze willen zijn en om waardevolle dingen te doen en te realiseren in hun leven. Aansluiten bij deze capability geeft een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onderzoek toont aan dat het werkt om hierbij 7 werkwaarden te gebruiken, zoals: betrokken zijn bij belangrijke beslissingen en eigen doelen stellen. In deze workshop bespreken we hoe dit model toe te passen is binnen het duurzaam opleiden in de medische vervolgopleidingen en daarna.

21

BURN-OUT BIJ AIOS: THE ART OF BALANCING

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

Onderzoek toont aan dat in 2015 15% van de aios in Nederland risico liep op een burn-out. Dit is een fors percentage. Maar wat kunnen we hieraan doen?

In deze workshop laten we zowel vanuit het perspectief van de opleider als van de aios zien hoe we kunnen herkennen en erkennen dat de balans tussen draagkracht en draaglast, tussen stressoren en energiebronnen, soms verstoord dreigt te raken. Je leert wat je als opleider of aios kan doen om aios met stress gerelateerde klachten te helpen. En je krijgt praktische handvatten om te voorkomen dat bevlogenheid doorschiet in een burn-out.

22

EXCELLEREN KUN JE LEREN

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Het tempo van de veranderingen in de zorg doen een steeds groter appèl op het aanpassingsvermogen van de medisch specialist. Vanwege de toenemende complexiteit is het gebruikelijk dat de medisch specialist zich profileert in een bepaald onderwerp. Maar hoe je dat? Waar liggen jouw talenten? Hoe geef je tijdig richting aan jouw ambities? En waarin kan jij je onderscheiden? In deze workshop worden deelnemers geprikkeld met de vraag hoe zij bepaalde eigenschappen al vroeg in de opleiding tot ontwikkeling kunnen brengen, en hoe je een ander hierin kunt stimuleren.

23

KRITIEK IS MUZIEK

Relevant voor:

OPG, OPL

Hoe kun je als opleider jezelf blijven verbeteren? Feedback van anderen helpt om je verder te professionaliseren. Leer in deze workshop hoe je dat op de eigen werkplek kan organiseren. Zelfreflectie, een portie incasseringsvermogen en jezelf toetsbaar en kwetsbaar opstellen is al voldoende om de juiste handvatten te krijgen.

24

AANDACHT VOOR PROFESSIONAL PERFORMANCE IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL, OWK

De drie pijlers van professional performance (het voortdurend streven naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap) vormen een goed model om het profiel van de moderne arts weer te geven. Hoe kan dit model meegenomen worden naar het opleiden van aios in de klinische praktijk? Hoe verhoudt dit model zich t.o.v. de CANMEDS? Tijdens deze workshop worden eerste ervaringen van toepassing in de klinische praktijk gedeeld. Wat kunnen we hiervan leren en wat zijn de volgende stappen?

25

OPLEIDEN IN VALUE BASED HEALTHCARE

Relevant voor:

AIOS, OPG, OPL

Value Based Healthcare (VBHC) staat de afgelopen jaren toenemend in de belangstelling. Ook in het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ krijgt VBHC veel aandacht. De toekomst van de zorg vraagt om hervormingen van binnenuit, grotendeels gedreven vanuit de dokter. Begrijpen de aios en opleiders van nu wat van hem/haar op organisatorisch gebied gevraagd gaat worden? En worden zij voldoende op deze taken voorbereid? In deze workshop gaan we hierover in gesprek en ontwikkelen we ideeën om artsen hierin verder te bekwamen.