Capaciteitsorgaan en BOLS

Deze organen houden zich bezig met de toewijzing en verdeling van opleidingsplaatsen.

Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan brengt iedere drie jaar advies uit aan de minister van VWS over het aantal op te leiden medisch specialisten: het Capaciteitsplan. Zij baseert deze ramingen op de verwachte zorgbehoefte, onder meer rekening houdend met epidemiologische ontwikkelingen. Het Capaciteitsorgaan stelt de instroomadviezen vast in afstemming met de praktijk. De wetenschappelijke verenigingen kunnen bij het Capaciteitsorgaan aangeven wat de actuele ontwikkelingen zijn in hun vakgebied en of dit volgens hen invloed heeft op de toekomstige behoefte.

Stichting Bols

De Stichting BOLS, een samenwerkingsverband van NFU, NVZ en de Federatie Medisch Specialisten, maakt een voorstel voor de verdeling van de instroomplaatsen over de acht OOR’s (Onderwijs- en Opleidingsregio). De OOR’s verdelen de instroomplaatsen vervolgens over de opleidingsinstellingen in die regio. Op basis van deze voorstellen stelt de minister het verdeelplan vast. Daarin staat per specialisme welke opleidingsinstellingen het komende jaar in aanmerking komen voor instroom van nieuwe aios en daarmee voor de beschikbaarheidsbijdrage voor instroomplaatsen. Naar aanleiding van dit verdeelplan kent de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een beschikbaarheidsbijdrage toe aan ziekenhuizen die opleiden.