Opleidingsakkoord

Bezuinigen met behoud van kwaliteit. Dat is het doel van het Opleidingsakkoord dat veldpartijen in oktober 2013 sloten met het ministerie van VWS. Met dit akkoord is een alternatief gevonden voor de bezuinigingen op de medisch-specialistische bezuinigingen die het ministerie van VWS voorstelde.

Taakstelling

Het Opleidingsakkoord bevat afspraken over de bezuiniging op de opleidingskosten voor medisch specialisten in de jaren 2018 tot en met 2022. Dit zijn de afspraken: 

 • Ziekenhuizen krijgen minder beschikbaarheidbijdrage voor aios;
 • Er komt een geïndividualiseerde versnelling van de opleidingsduur. Die bedraagt gemiddeld 4,8 maand voor alle aios in 2022 of omgerekend gemiddeld zes maanden voor 80% van de aios. Deze versnelling komt in plaats van de standaard verkorting van 1 tot 2 jaar zoals in het regeerakkoord was opgenomen;
 • Het aantal opleidingsplaatsen daalt: vanaf 2015 worden per jaar circa honderd opleidingsplaatsen minder toegewezen dan in 2013.

Realisatie versnelling

De versnelling wordt op drie verschillende manieren gerealiseerd:

 1. Door een betere afstemming van het derde masterjaar op de vervolgopleiding mag de opleider besluiten om de aios in kwestie tot een half jaar verkorting te geven op de vervolgopleiding (het zogeheten Dedicated Schakeljaar);
 2. Door het toekennen van vrijstelling op basis van relevante ervaring opgedaan voorafgaand aan de opleiding. Denk aan een voltooide promotie in een relevant vakgebied, het werken als anios in een relevant vakgebied en/of een eerder aios-schap. Er kan ook vrijstelling worden verleend voor ervaring die is opgedaan in een niet-erkende opleidingsinstelling of setting; 
 3. Door versnelde competentie verwerving tijdens de opleiding. 

Dit betekent dat aios die sneller de noodzakelijke competenties hebben verworven om als volwaardig specialist te kunnen werken, hun opleiding eerder kunnen afronden.

Versnellingsopdracht per opleiding

Om een officieel startpunt te kunnen bepalen, heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een nulmeting uitgevoerd onder de uitstromende aios in 2013. Deze nulmeting is vastgesteld op 1,79 maanden in 2013. Daarmee is de algemene versnellingsopdracht voor de 27 medisch specialistische vervolgopleidingen voor 2022 gesteld op 6,59 maanden ten opzichte van de nominale duur (1,79 + 4,8).

Evenredige verdeling

In de periode maart tot september 2014 heeft het Federatieproject RIO een ronde gedaan langs alle concilia van de opleidingen in het Opleidingsakkoord. Op basis daarvan heeft het project voorgesteld om deze algemene versnellingsopdracht te differentiëren per opleiding. Zo kan de versnellingsopdracht eerlijker verdeeld worden.

Bij deze berekening is rekening gehouden met het aantal aios dat de versnelling in de praktijk moet gaan brengen. In het schema hieronder is te zien dat een vierjarige opleiding in 2018 gemiddeld twee maanden korter moet zijn dan nominaal, en een vijf- en zesjarige opleiding moet dan drie maanden korter zijn. Voor psychiatrie geldt een opdracht van gemiddeld -2,5 maanden in 2018.
Uiteindelijk levert deze gedifferentieerde versnellingsopdracht het vereiste gemiddelde over alle opleidingen van 6,59 maanden in 2022 op (zie tabel). In de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten is op 18 september 2014 deze gedifferentieerde versnellingsopdracht per opleiding vastgesteld.
 

nominaal % aios 2013 2018 2019 2020 2021 2022
4 jaar 4% -1 -2 -3 -4 -4 -5
4,5 jaar 15% -1,5 -2,5 -3,5 -4,5 -5,0 -5,5
5 jaar 33% -2 -3 -4 -5 -6 -6
6 jaar 48% -2 -3 -5 -6 -7 -7
totaal afgerond   -2,0 -3,0 -4,4 -5,4 -6,3 -6,4
totaal onafgerond   -1,79 -2,99 -4,19 -5,39 -5,99 -6,59

Betrokken partijen

Het Opleidingsakkoord is gesloten door de Federatie Medisch Specialisten (toen nog Orde van Medisch Specialisten), NFU, NVZ, STZ, GGZ-Nederland, DJS (toen DJO/LVAG) en het College Geneeskundige Specialismen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Ramon van den Berg
  Ramon van den Berg

  Projectmanager

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail